Greenvis - Producten - VMT

Grip op het Vesta MAIS-model

Greenvis consultancy

De gemeente krijgt een regierol in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving voor 2050. Binnen deze rol wordt verwacht dat zij een Transitievisie Warmte (TVW) schrijven, die uiterlijk 31 december 2021 gereed dient te zijn. Deze visie bevat een tijdspad voor de (stapsgewijze) aanpak richting een aardgasvrije omgeving. De Rijksoverheid biedt gemeenten verschillende hulpmiddelen aan om een TVW te schrijven, waaronder de ‘startanalyse leidraad Transitievisie Warmte’.

De startanalyse, wat is het wel en wat is het niet?

De startanalyse is een eerste hulpmiddel voor uw gemeente om te kijken welke wijken welke kansen biedt om van het aardgas af te gaan. Deze geeft echter (nog) geen advies! Er zijn lokale analyses en data verrijkingen nodig voor het concretiseren van de (reeds gebruikte) openbare data. Denk hier aan de aanwezigheid van warmtebronnen, gebouwgegevens en kennis van ondergrondse infrastructuren. Aanvullend zijn besluiten niet alleen techno-economisch van aard, en wegen bestuurlijk en sociale aspecten ook zwaar mee. De startanalyse maakt gebruik van het Vesta MAIS-model.

“Door te helpen bij het ontwikkelen van Vesta MAIS heeft
ook Greenvis een bijdrage geleverd aan de Leidraad voor gemeenten.” – Daniël De Greef

Wat is het Vesta MAIS-model?

Het Vesta MAIS-model is een sterk gevalideerde rekentool, die voor elke buurt in Nederland technisch-economisch het beste alternatief voor aardgas doorrekent. Als achterliggende tool van de Startanalyse staat het bekend als de referentie voor warmtetransitie rekenmodellen. Het biedt gebruikers inzicht in de technische, economische en duurzaamheidsgevolgen van de gekozen strategieën op buurtniveau. Dit toegevoegde inzicht kunt u als startpunt en hulpmiddel inzetten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

De resultaten geven inzicht in het energieverbruik en CO2-uitsoot van de gebouwde omgeving. Vesta MAIS berekent vervolgens de totale nationale kosten ten opzichte van het referentie scenario. De nationale kosten zijn de totale kosten in Nederland van alle maatregelen die nodig zijn om in een gebied een strategie uit te voeren, ongeacht wie de kosten betaalt. Hoewel de resultaten duidelijk zijn weergegeven verdient het model veel kennis en diepgang om de resultaten te snappen.

Jaap (tweede van links) geeft een training voor de gemeente Veenendaal.

Wat kan Greenvis voor u als gemeente betekenen?

Wij merken dat veel gebruikers van het Vesta MAIS-model worstelen met de complexiteit van de rekenmethodiek maar ook met de software zelf. Voor optimale resultaten is het daarnaast ook nog eens aanbevolen om het model te verrijken met lokale en gevalideerde data. Greenvis heeft om die reden een Vesta MAIS-training ontwikkeld die gebruikers, waaronder gemeenten, helpt grip te krijgen op het model en er de juiste output uit te krijgen. Op deze manier bent u als gemeente helemaal klaar om te starten met de Transitievisie Warmte.

We bieden de volgende mogelijkheden aan, die we graag in overleg passend maken bij uw wensen:

  • Trainingen: Wilt u zelf uit de voeten met het Vesta MAIS-model, maar heeft u hulp nodig bij de opstart? Wij bieden trainingen voor basis- en gevorderde Vesta MAIS gebruikers.
  • Dataverrijking: Wij zijn expert in het doorrekenen van warmtetechnieken, op deze manier kunnen wij u ondersteunen in het verrijken van uw lokale beschikbare data die momenteel in Vesta MAIS zijn gebruikt voor de doorrekening.
  • Data-analyses: Samen met u kunnen we werken aan buurt- en strategie specifieke doorrekeningen om te kijken welke kansen hier liggen.

Voor meer informatie over Vesta MAIS-trainingen:

neem contact op met
jaap.de.keijzer@greenvis.nl
of bel met 06-11299619.