EMG verklaring

Wat is een EMG-verklaring?

Wat is de invloed van een collectief energiesysteem op de duurzaamheid van een gebouw? Het antwoord is voor ieder systeem anders en is van veel factoren afhankelijk, waaronder de inzet van verschillende warmtebronnen, verliezen en het elektriciteitsgebruik van het landelijke net. Om de bovenstaande vraag objectief te kunnen beantwoorden is een EMG-verklaring noodzakelijk.  Greenvis helpt warmtebedrijven sinds 2015 met het opstellen en indienen van deze verklaringen.

Nationale bepalingsmethodiek voor de energieprestatie van gebouwen

Sinds 1 januari 2021 is de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) uit de NTA8800 de nationale bepalingsmethodiek voor de energieprestatie van gebouwen. Aan de hand van drie BENG-eisen wordt bepaald of het gebouw voldoet aan de norm. De drie BENG-eisen zijn:

  • De maximale energiebehoefte in kWh/m2.jr
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh/m2.jr
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in %

De NTA8800 voorziet ook in drie energieprestatie-indicatoren (EPI’s) om de energieprestatie van externe warmte- en/of koudelevering te bepalen:

  1. Fpdel – primaire energiefactor van de geleverde warmte/koude. Ligt tussen 0 en 1; lager is beter. De forfaitaire waarde is 0,9
  2. Fpren – de hernieuwbare energiefactor van de geleverde warmte/koude. Ligt tussen 0 en 1; hoger is beter. De forfaitaire waarde is 0.
  3. KCO­– de koolstofdioxide emissie factor van de geleverde warmte/koude. Hoe lager hoe beter, de fortaitaire waarde is 0,17 kg/kWhth.

De Fpdel en Fpren worden berekend aan de hand van de bepalingsmethode beschreven in de NEN7125 die als bijlage P is toegevoegd aan de NTA8800. Met behulp van een EMG-verklaring kan in de BENG berekening afgeweken worden van de forfaitaire waarden.

Energielabel versus EMG-verklaring

Wanneer er een EMG-verklaring beschikbaar is wordt deze gebruikt bij het bepalen van de BENG 2 en BENG 3-eis van het gebouw. Voor het bepalen van het energielabel van een woning telt de prestatie van het collectieve energiesysteem echter niet mee en wordt er altijd gebruik gemaakt van de forfaitaire waarde. Voor het bepalen van het energielabel van een utiliteitsgebouw telt de prestatie van het collectieve energiesysteem wel mee.

Proces voor het opstellen van de EMG-verklaring

Voor het opstellen van de EMG-verklaring heeft Greenvis een rekentool ontwikkeld waarmee de meest complexe warmtesystemen kunnen worden doorgerekend. De aanvrager levert ons meetgegevens vanuit het warmtesysteem aan van drie historische jaren. Als het een nieuw systeem of aanpassingen aan een bestaand systeem betreft, worden ontwerpgegevens aangeleverd.

Alle berekeningen en aannames worden door Greenvis grondig onderbouwd met hulp van de aanvrager. De berekening en onderbouwing wordt indien gewenst aangeboden aan het college van Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen. Zij doen een onafhankelijke toetsing van de resultaten. Greenvis zorgt ervoor dat de eventuele vragen van het college goed worden beantwoord zodat de verklaring opgenomen wordt in de landelijke database.

De database is gekoppeld aan alle rekenprogramma’s voor de BENG, waardoor de invloed van collectieve warmtesystemen op de energieprestatie van een gebouw bepaald kan worden.

Hoe kunnen we je ondersteunen?

Greenvis maakt onderscheid tussen 3 verschillende EMG-berekeningen. Voor alle type het mogelijk om de berekening de laten controleren en publiceren door BCRG. Daarvoor rekent BCRG nog aparte kosten.

  1. Nieuw ontwerp: Berekening gebaseerd op ontwerpgegevens en berekende waarden;
  2. Bestaand systeem wat niet wordt uitgebreid of aangepast: Berekening gebaseerd op meetgegevens;
  3. Bestaand systeem dat wordt uitgebreid/aangepast: Berekening gebaseerd op meetgegevens en ontwerpgegevens.

Per aanvraag bepalen wij aan de hand van de wensen en beschikbare gegevens wat de beste aanpak is. Ervaring leert ons dat met name het verzamelen van de juiste gegevens de grootste uitdaging is, maar niet alle gegevens zijn in alle gevallen noodzakelijk. Wel is het zo dat hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe betrouwbaarder en vaak gunstiger het resultaat is.

Meer informatie over EMG-verklaringen? Neem contact op met Saskia

Saskia Dane
Engineer

06 - 11830610
saskia.dane@greenvis.nl
Saskia Dane