Schetsontwerp warmtenet (SO)

Warmte- en koudenetten kunnen een grote bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. In sommige gevallen is het nog onzeker of een warmtenet de voorkeursoptie is en welke bronnen geschikt zijn. In die gevallen voeren wij een wijk/buurtanalyse uit met onze Warmtetool. Wanneer al wel is bepaald dat een warmtenet een voorkeuroptie is dan starten wij met ontwerpen. Het ontwerpen van een warmtenet verloopt in verschillende fases, waarvan het schetsontwerp (SO) de eerste is. Dit ontwerp maken wij voor zowel distributienetten in de wijk als voor regionale netten die wijken, gemeenten en regio’s met elkaar verbinden. Een schetsontwerp werken we meestal uit in verschillende scenario’s, zodat er op het einde een voorkeursvariant kan worden vastgesteld.

Figuur 1: jaarprofiel van een warmtenet en
inzet van verschillende warmtebronnen

Vraag en aanbod duurzaam in balans

We bepalen de eigenschappen van de warmtevraag, de koudevraag en de mogelijke bronnen in de omgeving. Dit gaat onder andere over vermogen, jaartotaal, jaarprofiel, temperatuur en locatie. Daarnaast brengen we de mogelijkheden om warmte en koude op te slaan in kaart. Met deze puzzelstukken kunnen we verschillende mixen en ontwerpkeuzes verkennen en vastleggen in onze Systeemtool. Hiermee leggen we de basis voor een robuust en duurzaam ontwerp.

De gehele keten in beeld in een systeemontwerp

We maken een principeschema van het gehele warmtesysteem van bron tot afnemer. Dit schema maakt de relatie duidelijk tussen bronnen, opslag, temperatuurniveaus, leidingen en afnemers. Het toont dus de integrale werking van het systeem en is daarom een waardvol communicatiestuk voor gesprekken met stakeholders.

Figuur 2: Principeschema van een warmtenet met meerdere bronnen

Figuur 3: Overzichtskaart van het tracé en het
gedimensioneerde leidingwerk van een distributienet

Een realistisch tracé en onderbouwde kostenraming

Het systeemontwerp bepaalt de kaders voor het ontwerp van het leidingtracé. In het schetsontwerp houden we al rekening met wegverharding, andere infra en kruisingen met (spoor)wegen of watergangen. We dimensioneren het net, werken de druk-huishouding uit, bepalen het optimale materiaal en stellen een realistische fasering voor. Tot slot ramen we alle kosten voor de investering en het onderhoud en beheer, op basis van op gevalideerde en actuele kengetallen.

Voor meer informatie over schetsontwerp voor warmtenetten, neem contact op met Daniël

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef