Haalbaarheidsonderzoek (scenario-analyse)

In sommige wijken (of buurten) lijkt een collectief warmte- en/of koudesysteem kansrijk: er zijn één of meer potentiële warmtebronnen, er is geclusterde warmtevraag en wellicht zijn er koppelkansen. Maar hoe haalbaar is dit plan nu echt? Wat zijn realistische scenario’s? En aan welke knoppen kun je draaien om de haalbaarheid te vergroten? Greenvis brengt de haalbaarheid van een warmte- en koudesysteem voor jouw wijk in kaart door een schetsontwerp, kostenraming en businesscase op te stellen. Dat doen we mét oog voor de betaalbaarheid van de eindgebruiker.

Figuur 1: Principeschema van een warmtenet met meerdere bronnen

Scenario’s in kaart

Samen met jou en lokale stakeholders kijken we welke scenario’s relevant zijn om met elkaar te vergelijken: welke (combinaties) van warmtebronnen, welke clusters voor warmteafname en welke netconfiguraties? Wanneer er nog veel opties open zijn kunnen wij met onze Warmtetool snel een groot aantal scenario’s doorrekenen voor een eerste selectie. Er blijven dan meestal nog twee à drie kansrijke varianten over voor een onderlinge vergelijking. Voor deze varianten maken we een principeschema om de scenario’s ondubbelzinnig te definiëren

Ontwerp en kostenraming

Met de geselecteerde varianten gaan we een slag dieper en brengen we meer details in beeld. We ontwerpen het volledige warmte- en koudesysteem op schetsniveau (Schetsontwerp), onderzoeken de belangrijkste technische risico’s en onderbouwen aannames voor de belangrijkste kostenposten. We leveren een kostenraming voor zowel de investeringskosten (CAPEX) als de beheer- en exploitatiekosten (OPEX).

Figuur 3: Overzichtskaart van het tracé en het
gedimensioneerde leidingwerk van een distributienet

Businesscase voor het warmtebedrijf en kosten voor de eindgebruiker

Deze CAPEX en OPEX zijn input voor de financiële haalbaarheid van het warmte- en koudesysteem. Die haalbaarheid bepalen we voor zowel het (publieke of publiek-private) warmtebedrijf als voor de eindgebruikers. Voor het warmtebedrijf moet er een businesscase zijn waarmee de investering wordt terugverdiend. Dit onderzoeken wij met ons “F1F9” businesscase model, dat de flexibiliteit biedt om meerdere scenario’s met elkaar te vergelijken. Voor de eindgebruiker maken wij een “Total Cost of Ownership (TCO)” analyse waarin we de initiële en jaarlijkse kosten van de afnemers afzetten tegen subsidies, individuele alternatieven en de aardgasreferentie.

Businesscase voor warmtenetten

Figuur 3: Voorbeeld dashboard F1F9 model Greenvis

De haalbaarheid in breder perspectief plaatsen

Vaak is het verstandig om breder te kijken dan alleen het technische en financiële plaatje, en ook de maatschappelijke, organisatorische en juridische aspecten mee te nemen. In de onderzoeksfase van onze aanpak Leiding over Warmte hebben we oog voor al deze thema’s. Samen met jou werken we toe naar een intentieverklaring die door de gemeente en de belangrijkste stakeholders worden ondertekend. Zo ligt er een stevig, concreet fundament voor de vervolgstappen naar de realisatie van een collectief warmte- en koudesysteem: een goed onderbouwd haalbaarheidsonderzoek en een intentieverklaring.

Voor meer informatie over de scenario-analyse, neem contact op met Daniël

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef