Fase 4: Concretiseren

Onzekerheden verkleinen en het opstellen van een investeringsvoorstel/ businessplan

Van

 • Een businesscase met een redelijk detailniveau (+/-30%).
 • Een systeemontwerp o.b.v. aantal primaire keuzes.
 • Een samenwerkende groep belanghebbenden.
 • Een Go / NoGo- beslissing genomen per betrokken partij voor het maken van een investeringsvoorstel.
 • Een verkenning van geschikte organisatie- en exploitatievormen.

Naar

 • Een getekende samenwerkingsovereenkomst met keuze voor exploitatiemodel.
 • Een realiseerbaar systeemontwerp.
 • Een gedetailleerde, haalbare businesscase (+/-20%).
 • Een investeringsvoorstel voor projectpartners.
 • Voldoende intentieverklaringen voor warmte opwek en afname.
 • Belangrijkste projectrisico’s in beeld met mitigatiemaatregelen.
 • Plan voor aantrekken externe financiering en dekking onrendabele eerste jaren.

Producten

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar

Een multidisciplinaire projectmanager en procesbegeleider die de uitwerking van de thema’s techniek, commercie, sociaal en businesscase overziet en aanstuurt. De ontwikkelaar is centrale spreekbuis richting projectpartners voor voortgang en het maken van integrale afwegingen.

Organiseren

Organiseren

Een procesbegeleider helpt partijen te komen tot steeds concretere verwoording en vastlegging van de samenwerking van intentieverklaring tot bindende samenwerkingsovereenkomst met keuze voor een exploitatiemodel.

Gedetailleerd systeemontwerp

Gedetailleerd systeemontwerp

Een ontwerp van een realiseerbaar en optimaal werkend systeem, waarin duurzame bronnen effectief worden ingezet, slimme balancering plaatsvindt en toekomstgerichte ontwerpkeuzes zijn gemaakt. Engineers en technisch consultants presenteren het ontwerp met begrijpelijke infographics, duurzaamheidsdoorrekening en onderbouwende grafieken.

Begroting

Begroting

Doordat in deze fase systeemkeuzes vastgelegd worden, is het mogelijk tot op groot detailniveau (+/-20%) begrotingen op te stellen van zowel aanleg als exploitatiekosten van het warmtenet.

Specifieke businesscase (+/-20%):

Specifieke businesscase (+/-20%):

Doorrekening van het ontwikkelde warmtenet voor een vastgestelde samenwerking van partijen. Deze businesscase biedt projectpartners de mogelijkheid te besluiten over het deelnemen in de realisatie van het project.

Betrekken van de organisaties van projectpartners

Betrekken van de organisaties van projectpartners

Deelname van beslissingsbevoegden en uitvoerenden in de uitwerking van de ontwikkeling. Hiermee wordt het project nog meer van de projectpartners en wordt de overgang van de ontwikkeling naar de realisatie en exploitatie ingeleid.

Social engineering en Social marketing

Social engineering en Social marketing

Het verwerken van sociale factoren in het systeemontwerp, realisatie- en de exploitatievorm. Het stimuleren van een positief beeld van de toekomstige warmtevoorziening. De concrete ontwikkeling wordt zorgvuldig en toegankelijk publiek gedeeld om de omgeving te informeren en betrekken.

Subsidieaanvraag en -beschikking

Subsidieaanvraag en -beschikking

Warmtenetten dienen een publiek doel en zijn vaak (deels) subsidiabel. Het aanvragen en verkrijgen van de subsidie zijn onderdeel van een gezonde haalbare businesscase.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name warmtebedrijven, netbeheerders, restwarmteleveranciers, gemeenten, corporaties en investeringsfondsen zijn gebaat bij het uitwerken en vergroten van de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem. Greenvis kan als onafhankelijke projectregisseur of in samenwerking met geïnteresseerde exploitanten en investeerders het warmtenet ontwikkelen.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.