Ontwerpen

In deze stap ga je het gekozen warmtesysteem gedetailleerder ontwerpen. Je stelt een subsidie- en vergunningenstrategie op en maakt een voorlopig ontwerp. Ook schouw je enkele panden en onderzoekt het draagvlak voor het warmtesysteem. De mijlpaal is het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Naar de samenwerkingsovereenkomst

Je stelt de subsidiestrategie op. Daarin breng je in kaart wat de subsidies voor verschillende projectonderdelen zijn. Je onderzoekt wat hiervoor de aanvraagvereisten zijn en bepaalt de optimale aanvraag momenten. Daarnaast stel je een participatiestrategie op waarin je belanghebbende, zoals bewoners en bedrijven, identificeert en beschrijft in welke mate zij betrokken zijn bij de besluitvorming en uitvoering.

Vroegtijdig kiezen van het organisatiemodel is essentieel voor het tijdig waarborgen van gemeentelijke en maatschappelijke doelen. Na een zorgvuldige afweging van alle opties maak je, in overleg met interne en externe stakeholders, een keuze voor een bepaald model. Het gekozen model heeft invloed op de mate van zeggenschap, verantwoordelijkheden, financiële risico’s, investeringen, rendementen en het technisch ontwerp van het warmtesysteem.

Klik om het figuur groter te maken

Voorlopig ontwerp

Je maakt het Voorlopig Ontwerp (VO). Dit is een gedetailleerdere versie van het schetsontwerp, waarbij je een diepgaander inzicht krijgt in technische specificaties en exacte locaties van systeemcomponenten. Het helpt je bij het beoordelen van de uitvoerbaarheid en het identificeren van knelpunten. Op basis van het VO maak je een voorlopige businesscase. De businesscase helpt je bij de beslissing om het warmtesysteem al dan niet aan te leggen.

Een vergunningsstrategie stel je op om tot een planmatige aanpak te komen om alle benodigde vergunningen te verkrijgen. De planmatige aanpak helpt je te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en vertragingen te minimaliseren. Tijdens het verkennen van financiering onderzoek je de mogelijkheden voor het aantrekken van eigen en/of vreemd vermogen. Hierbij kun je denken aan leningen of fondsen.

Met het schouwen onderzoek en inspecteer je de meest voorkomende aan te sluiten panden. Je brengt de benodigde maatregelen in kaart en analyseert de technische mogelijkheden.

Met de draagvlaktoets beoordeel je de steun en acceptatie voor het warmtesysteem binnen een specifieke groep van potentiële afnemers of belanghebbenden. Deze toets voer je uit door bijvoorbeeld enquêtes of interviews af te nemen en kan op verschillende momenten in het ontwikkelproces plaatsvinden.

Je ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met de belangrijkste stakeholders. Hierin maak je afspraken over taken en verantwoordelijkheden, planning, financiering en het organisatiemodel.

Ga naar de volgende of vorige stap

Voor meer informatie over deze stap, neem contact op met Christiaan

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest