Fase 2: Idee-uitwerking

Een kans voor duurzame warmte selecteren en creëren van geschikte omstandigheden

Van

  • De techno-economische potentie van warmtebronnen is in kaart gebracht.
  • De transitiebereidheid is in kaart gebracht.
  • Er is een visie waarin de kaders voor duurzame warmte in het gebied zijn vastgelegd.
  • Er is prioritering aangebracht in de aanpak van gebieden.

Naar

  • Geraadpleegde en betrokken belanghebbenden.
  • Duidelijke kartrekker met steun van belanghebbenden om te verkennen of er daadwerkelijk haalbaarheid is.
  • Helder procesplan voor de verkenning van een warmtesysteem in een afgebakend gebied.
  • Een systeemontwerp op hoofdlijnen na realiteitscheck van de gegevens in prioriteitsgebieden.
  • Een businesscase op basis van conceptontwerp.

Producten

Kwartiermaker

Kwartiermaker

Een enthousiasmerende procesleider die in kaart brengt hoe het doel bereikt kan worden en welke steun er vanuit de omgeving is voor het verkennen van de haalbaarheid van een warmtesysteem.

GreenGIS Gebiedsstudie

GreenGIS Gebiedsstudie

De vertaling van de techno-economische en zelfs sociaal-maatschappelijke potentie in mogelijke systeemconfiguraties. Ideaal voor de identificatie van belanghebbenden in het gebied en het kunnen tonen van de eerste ideeën voor een warmtesysteem.

Systeem en businesscase basis

Systeem en businesscase basis

Een indruk hoe een warmtenet eruit kan komen te zien en kan werken, heldere visuals en een indicatie van de economische haalbaarheid. Dit helpt belanghebbenden om deel te nemen aan de verkenning van de haalbaarheid.

Lokaal warmtetransitiepad

Lokaal warmtetransitiepad

Het opstellen van een procesbeschrijving voor de ontwikkeling van een geïdentificeerde kans. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van de benodigde rollen en fasering van de ontwikkeling van een warmtesysteem voor het gekozen gebied.

Social Engineering

Social Engineering

Het ophalen van de behoefte van gebruikers, gebouw- en gebiedseigenaren. Geschikt om te vertalen naar heldere techno-economische uitgangspunten.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name provincies, gemeenten, warmtebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties, restwarmteleveranciers en datacenters zijn gebaat bij het opstellen van een helder procesplan voor de verkenning van de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem. Eén van de belanghebbenden of Greenvis neemt het voortouw als kartrekker.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
daniel.de.greef@greenvis.nl
of bel met 06 – 28797383.