Fase 1: Ideevorming

Duurzame warmtekansen lokaliseren & concretiseren

Van

  • Het is de vraag welke duurzame warmtebronnen een rol kunnen spelen in het gebied.
  • Daardoor kan er nog geen eenduidige visie opgesteld worden voor een aanpak op deelgebiedsniveau.
  • Er is een idee voor een warmtenet uit eerdere jaren waarvan onbekend is of deze nog steeds opportuun is of kan worden.
  • Het stimuleren of sturen van duurzame warmte ontwikkelingen vindt ad hoc plaats.
  • Er is nog geen prioritering van gebieden in de warmtetransitie.
  • Het is onduidelijk welke lokale sociale kracht benut kan worden.

Naar

  • De techno-economische potentie van warmtebronnen is in kaart gebracht.
  • De transitiebereidheid van gebouweigenaren is verkend.
  • Er is een visie waarin de kaders voor duurzame warmte in het gebied zijn vastgelegd.
  • Er is prioritering aangebracht in de aanpak van gebieden.

Producten

GreenGIS kanskaart

GreenGIS kanskaart

Een open GIS-format dat inzicht geeft in de match en mogelijke onbalans tussen lokale vraag naar en aanbod van warmte, alsook in de potentie voor nieuw te realiseren warmteopwek. Een ideale basis om zelf concreet mee aan de slag te gaan of te delen met partners.

Sociale potentiescan

Sociale potentiescan

Verzamelen van relevante, specifieke en objectieve gegevens die een beeld geven van het draagvlak in het gebied.

Systeem en businesscase schets

Systeem en businesscase schets

Een eerste ontwerp hoe een warmtenet eruit komt te zien, heldere visuals en een schets van de economische haalbaarheid o.b.v. beschikbare data. Dit ondersteunt in de beeldvorming bij stakeholders en in de bredere communicatie.

Visievorming warmte

Visievorming warmte

Vaststellen van ambitie en vertalen naar bijbehorende kaderende randvoorwaarden. Dit vormt een goede start voor het eenduidig communiceren van de opgave, het doel en de aanpak van de warmtetransitie. Tevens prioritering toevoegen aan de gevonden gebiedskansen.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name provincies, gemeenten, netbeheerders en woningcorporaties zijn gebaat bij het concrete overzicht in welke buurten collectieve warmtesystemen te ontwikkelen zijn.


Voor meer informatie over Ideevorming:

neem contact op met
daniel.de.greef@greenvis.nl
of bel met 06 – 28797383.