Gemeente Zeist verkent duurzame warmte Zeist-West

De gemeente Zeist voert in een aantal buurten verkenningen uit naar de (on)mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Dit doen zij in het kader van het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW). Eén van die verkenningsbuurten is Zeist-West. In opdracht van de gemeente heeft Greenvis nu een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden om dit gebied op middellange termijn van het gas af te halen.

Quickscan

Zeist-West wordt gekenmerkt door clusters van gelijksoortige laagbouw in combinatie met een aantal hoogbouwclusters, die een collectief systeem zouden kunnen ‘dragen’. Het doel van de uitgevoerde quickscan was het toetsen van verschillende duurzame warmteconcepten in deze wijk aan vier criteria: kosten, duurzaamheid & milieu-impact, technologie en sociaal draagvlak. In de eindpresentatie hebben we de resultaten onder anderen toegelicht aan de woningcorporaties Woongoed Zeist en R.K. Woningbouwvereniging Zeist.

Figuur 1: Het onderzoeksgebied ‘Zeist-West’ is iets groter dan de officiële grenzen van de CBS wijk Zeist-West. De gemeente heeft namelijk besloten om de herontwikkelingsbuurt ‘Utrechtseweg’ (rechtsboven) toe te voegen aan de scope van deze quickscan.

Potentiële scenario’s in beeld brengen

Als eerste stap heeft Greenvis de potentiële warmtebronnen en -afnemers in kaart gebracht. Vervolgens hebben we samen met de gemeente een aantal interessante scenario’s voor een duurzaam verwarmde wijk Zeist-West gedefinieerd. Met behulp van de Greenvis Warmtetool hebben we de impact van deze scenario’s op bewoners, verhuurders, exploitant (voor de warmtenetconcepten) en de maatschappij als geheel inzichtelijk gemaakt.

Resultaten

Uit de quickscan blijkt dat het verwarmen van de woningen met behulp van een warmtenet gevoed met restwarmte uit de RWZI Zeist (die in Zeist-West gelegen is) een realistische optie is. De haalbaarheid hiervan is echter wel sterk afhankelijk van het verkrijgen van SDE++ subsidie voor aquathermie. Daarnaast is voor een deel van de woningen een all-electric oplossing het meest gunstige scenario. Er is ook gekeken naar het benutten van aardwarmte (geothermie), maar deze route kent nog een aantal technologische onzekerheden (geschiktheid ondergrond) en organisatorische uitdagingen.

Vervolg

De gemeente Zeist gaat de resultaten van deze quickscan op twee manieren gebruiken. Enerzijds is  het input voor het opstellen van de TVW. Anderzijds gaat de gemeente op korte of middellange termijn aan de slag met het Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor Zeist-West. Hierin wordt een keuze voor het alternatief voor aardgas vastgelegd en een tijdspad ernaartoe opgesteld. De quickscan geeft inzicht in de opties die de gemeente heeft en de vervolgstappen die daarbij horen.

Wilt u meer weten over deze quickscan of bent u benieuwd naar hoe Greenvis in uw gemeente kan helpen met een analyse ten behoeve van de TVW of een WUP? Neem dan contact op met Daniël De Greef. We gaan graag met u in gesprek.

Meer weten over deze quickscan?

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef