Energie Systeemontwerp Eindhoven (ESOE)

Eindhoven groeit en verduurzaamt in rap tempo. Met een toename van woningen, bedrijven en industrie stijgt de vraag naar duurzame energie snel. Lokale opwekking via zon en wind draagt hieraan bij, maar plaatst ons huidige energiesysteem onder druk. Nieuwe infrastructuur voor elektriciteit, warmte en waterstof is onmisbaar. Waar energie-infrastructuur voorheen een ’to do’ was bij ontwikkelingen, vormt het nu een van de belangrijkste kaders. Daarom is het cruciaal om ruimtelijke ontwikkeling en energie-infrastructuur integraal te programmeren.

De gemeente Eindhoven streeft samen met stedelijke partners naar een gedeeld doel: altijd voldoende en betaalbare duurzame energie (warmte, koude, waterstof, elektriciteit) voor de energievraag in Eindhoven. Zo krijgen stedelijke ontwikkelingen de garantie van voldoende duurzame energie, terwijl investeerders in de energie-infrastructuur zekerheid hebben over toekomstig gebruik. Samen met overheden en netbeheerders programmeren we integraal, zodat beide ontwikkelingen hand in hand gaan.

In opdracht van de gemeente Eindhoven werkt GreenVis samen met Generation Energy  aan het Energie Systeemontwerp Eindhoven (ESOE).

Energie Systeemontwerp Eindhoven (ESOE):

Het doel van ESOE is om samen met stakeholders het energiesysteem voor 2040 te ontwerpen en afspraken te maken over de ontwikkeling ervan.

  • Een energiesysteemvisie en -ontwerp: ruimtelijk en conceptueel ontwerp voor het energiesysteem in Eindhoven in 2040, inclusief vertaling naar randvoorwaarden in het gebied.
  • Een adaptieve ontwikkelstrategie: groeistrategie met een volgorde van uit te voeren (gebieds)projecten en aansluiting op het Ontwikkelperspectief Eindhoven (OPE).
  • Een uitvoeringsagenda: uitwerking van financiële, organisatorische en beleidsmatige maatregelen en projecten om het energiesysteem stapsgewijs te realiseren.
  • Bestuurlijke afspraken: samenwerkingsovereenkomsten over doelen, scope, inhoudelijke principes en realisatie met gecommitteerde partners in de stad.

Om tot het gewenste systeemontwerp te komen, brengen we alle ontwikkelingen en duurzaamheidsuitdagingen in kaart, analyseren we de toekomstige energievraag en ontwikkelen we op basis van vastgestelde principes diverse scenario’s voor het toekomstige energiesysteem.

Meer weten over Energie Systeemontwerp?

Andries Lof
Software Engineer

06 - 41182692
andries.lof@greenvis.nl
Andries Lof
Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij