Greenvis op het Nationaal Warmtecongres 2017

Op 16 november 2017 reiken wij op het Nationaal Warmtecongres voor de tweede keer de bokaal voor het meest duurzame warmtenet van Nederland uit. Alle warmtenetten met een goedgekeurde EMG-verklaring verdienen een plek in onze duurzaamheidsranglijst. De duurzaamheidsbijdrage van collectieve energiesystemen (warmte-levering door derden) buiten een perceel wordt middels een EMG-verklaring bepaalt en meegenomen in de energieprestatie van het perceel of gebouw. Onlangs is de nieuwe NEN 7125 Energie-prestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) gepubliceerd. NEN 7125 is de opvolger van de ‘voornorm’ NVN 7125:2011 en wordt gehanteerd bij het opstellen van EMG-kwaliteitsverklaringen van warmtenetten.  In dit nieuwsitem lichten we de veranderingen in de nieuwe EMG-norm graag toe en geven we uiteraard een update van de ranglijst.

Inhoudelijk zijn er aanpassingen doorgevoerd in de waardering van verschillende typen warmte-krachtkoppeling en warmte-opwekkers die draaien op biobrandstoffen. Ook is het nu mogelijk om een koppeling te maken tussen specifieke afnemers en opwekkers aan een warmtenet. Een goede toepassing hiervan is wanneer afnemers collectief investeren in een duurzame opwekker; de bijbehorende verbetering in energieprestatie kan dan specifiek aan hen worden toegewezen. Een andere belangrijke toevoeging is dat nu ook de CO2-uitstoot van een warmtenet volgens de norm kan worden vastgesteld. Een laatste verandering, die vooral invloed heeft op onze duurzaam-heidsranglijst, is dat de einduitkomst niet meer een Equivalent Opwek Rendement (EOR) is, maar een zogeheten primaire energiefactor. Dit houdt in dat er een ander getal op een EMG-kwaliteitsverklaring komt te staan, namelijk een factor die letterlijk aangeeft hoeveel fossiele brandstof (primaire energie) er verbruikt is om de warmte te leveren aan de afnemer van het warmtenet. Hierbij staat 0 voor volledig fossielvrij en 1 of hoger voor volledig fossiel. De factor is in feite de inverse van het EOR (1/EOR). Allen zijn welkome aanpassingen en uitbreidingen die het mogelijk maken om (ook) de slimmere en open warmtesystemen op een juiste manier te waarderen.

Vaak merken we dat onze klanten pas tijdens het opstellen van een EMG-kwaliteitsverklaring gaan nadenken over de impact van systeem-keuzes of investeringsbeslissingen op de primaire energiefactor en dus op de duurzaamheid van het systeem. Op het Nationaal Warmte-congres in november geven we daarom een aantal tips & tricks waarmee u al vroegtijdig een strategie kunt uitstippelen om uit te komen op een duurzaam systeemrendement. Met de tips in uw hand wordt het warmtenet dat u momenteel ontwikkelt (of gaat ontwikkelen) misschien volgend jaar wel bekroond tot het meest duurzame warmtenet van Nederland!

Wilt u meer weten over EMG-verklaringen en onze duurzaamheidsranglijst? Neem dan contact op met Stijn Wolterink.