Greenvis consultancy

Regie op aanbesteding

Als gemeente laat je het aanleggen van een warmtenet vaak over aan een marktpartij. Daarbij wil je invloed op de gebouwen die worden aangesloten en je bewoners verzekeren van een goede prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Hoe neem je als gemeente de regie bij de aanbesteding op alle verschillende elementen, zoals technieken, afnemers en organisaties?

Hoe realiseer ik in mijn omgeving een lokaal warmtenet dat werkt?

Wij begeleiden je door dit proces: van het vaststellen en enthousiasmeren van het gebied tot het in kaart brengen van de financieringsbehoefte en het stellen van de juiste vragen aan de markt in een consultatie.

1. Stel een gebied vast voor het warmtenet

Uit de Transitievisie Warmte, wijkplan of buurtinitiatief komt de voorkeur voor het realiseren van een warmtenet. De afbakening voor het gebied waarvoor een warmtenet kan worden ontwikkeld, hangt o.a. af van de aanwezige gebouwen en warmtebronnen. Voor hoeveel gebouwen en voor welke periode kunnen die bronnen zeker warmte leveren? Welke woningen en gebouwen wil je graag aangesloten zien, en waarom? Greenvis – als onderdeel van DWTM – heeft veel ervaring met het vinden van de balans tussen rendabele aansluitingen en zo weinig mogelijk uitsluiten van gebouwen in het gebied. Zie bijvoorbeeld ons onderzoek voor gemeente Cranendonck. Zo zetten we onze zelfontwikkelde tools en jarenlange opgebouwde kennis en kunde in om snel en efficiënt de impact van bijv. een garantiestelling op de kosten voor de eindgebruiker te bepalen.

2. Bereid de organisaties voor

Het is van groot belang om in een vroeg stadium de juiste personen te betrekken, zowel intern als extern. Denk bij intern aan de verschillende afdelingen zoals financiën, communicatie, vastgoed, openbare ruimte en beheer en de directie. Verder zal binnen de gemeente de besluitvorming in B&W en Gemeenteraad een bepalende factor zijn in het succes van de aanbesteding. Buiten de eigen organisatie zijn gesprekken met (mogelijke) eindgebruikers, infrabeheerders en eventuele broneigenaren cruciaal. DWTM heeft veel trajecten bij overheidsinstellingen doorlopen waarbij de nadruk ligt op governance en betrekken van (interne en externe) stakeholders. We stellen in overleg met de gemeente hiervoor een plan van aanpak op en borgen dit binnen de organisatie.

3. Bepaal de voorwaarden in de concessie

Om warmte voor een goede prijs en met goede kwaliteit en duurzaamheid te krijgen, worden doorgaans voorwaarden opgenomen in de aanbesteding. Een voorbeeld is om een bepaalde mate van duurzaamheid te verlangen van potentiële warmteleveranciers. Of denk aan een verplichting voor het warmtebedrijf om iedereen die dat wil in een bepaald gebied aan te sluiten. Maar ook hoe de organisatiestructuur van de partij er uit ziet, hoe de buurtbewoners bij de realisatie worden betrokken, of om gedeeltelijk gemeentelijk eigenaarschap te verplichten. Dit soort voorwaarden kunnen worden opgenomen in de selectie- en gunningscriteria. DWTM bepaalt de impact van het stellen van deze voorwaarden op de slagingskans van de aanbesteding. We hebben hiervoor de juiste mix van techniek en duurzaamheid, financiën en (bewoners)participatie.

4. Kies de aanbestedingsvorm

Een reguliere aanbesteding gaat uit van een concessie voor de integrale warmteketen, waarbij de sturing en controle op het warmtenet vooral in de procedure zit. Er kan ook worden gekozen voor het oprichten van een warmtebedrijf samen met de concessiehouder of voor een concessie met publiek net, waarbij alleen de infrastructuur in eigendom van de gemeente komt. Welke vorm het beste past, hangt samen met de gewenste eigen rol en de voorwaarden die aan de concessie moeten worden gesteld. DWTM heeft veel van deze afwegingen geleid, zowel op inhoud als proces. Daardoor komen we met de juiste werkvorm tot een gedragen keuze voor de aanbestedingsvorm, die uitlegbaar is aan alle partijen in de warmteketen.

5. Verken en consulteer de markt

Een marktconsultatie dient om de uitvraag optimaal op te stellen. Daarbij toets je de voorwaarden die je van plan bent te stellen aan het warmtenet. Hiermee krijg je zicht op de kennis en kunde van de partijen die je nodig hebt voor de aanleg van het net. Ook kun je erachter komen onder welke voorwaarden zij het interessant zouden vinden om het net aan te leggen en hoeveel partijen interesse hebben.

Uitkomsten van verkenning en consultatie met de markt kunnen aanleiding zijn om een andere manier van aanbesteden te kiezen, of zelfs de rol van de gemeente te wijzigen, als bijvoorbeeld blijkt dat niet veel partijen interesse hebben in de aanleg en exploitatie van het net. DWTM en in het bijzonder Greenvis kent de markt van warmtebedrijven zeer goed. Hierdoor kunnen we de juiste vragen stellen en antwoorden op waarde inschatten. De ervaring leert dat deze fase belangrijk is, omdat hiermee een signaal vanuit de markt terug wordt gegeven over de slagingskans van de aanbesteding. Dat kan ook worden gebruikt om het interne vertrouwen te vergroten, bijvoorbeeld in de gemeenteraad.

6. Doorloop de aanbestedingsprocedure

Hebben meerdere partijen interesse? Dan is het doorlopen van een procedure tot een concessieopdracht vaak geschikt om een marktpartij voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet te kiezen. Greenvis ondersteunt bij het vaststellen van een beoordelingscommissie van experts zonder directe belangen.

Heeft slechts één partij interesse? Dan starten de gesprekken met deze partij over de aanleg en exploitatie van het warmtenet. Daarbij is het cruciaal om een goede onafhankelijke kennispartner te hebben om vertrouwen te krijgen in het aanbod van de onderhandelingen van het warmtebedrijf.

Met ons onafhankelijke begeleiding neem en houd jij de regie over de aanleg van een lokaal en gedragen warmtenet bij jou in de buurt!


Voor meer informatie over dit product:

neem contact op met
ewald.slingerland@greenvis.nl
of bel met 06 - 47146253.