Participatiewiel

Een duurzame collectieve warmteoplossing realiseren. Technisch en financieel weten we steeds beter hoe we dit kunnen organiseren. Om duurzame warmte te faciliteren, speelt de sociale context echter een steeds grotere rol. Hoe zorgt u voor draagvlak onder bewoners van zowel huur- als koopwoningen?

Onze participatieadviseurs zijn uniek in het leggen van de verbinding tussen de sociale context en de praktische haalbaarheid van duurzame warmte. Hoe ze dat aanpakken? Daarvoor gebruiken ze het Participatiewiel. We leggen u graag uit hoe dat werkt!

Participatiewiel

FASE 1: Gebied verkennen

Sociale gebiedsverkenning
Gebiedskenners in beeld

 • De sociaal-economische kenmerken zijn inzichtelijk gemaakt.
 • De ‘gebiedskenners’ en belangrijke stakeholders zijn in beeld gebracht.
 • De gemeentelijke participatiekaders zijn duidelijk.

FASE 2: Strategie vormen

Sociale gebiedsanalyse
Gebiedskenners aan tafel

 • U bent met ‘gebiedskenners’ het gebied in gegaan en u weet wat er speelt.
 • Er is een participatiestrategie gekozen in overleg met stakeholders.

FASE 3: Bewoners mobiliseren

Maatschappelijke aandachtspunten
Gebiedsbijeenkomsten

 • De bewoners zijn gemobiliseerd. Gezamenlijk kiezen zij voor één of meerdere vertegenwoordigers.
 • Samen met de bewoners zijn maatschappelijke aandachtspunten geformuleerd.
 • Bewoners weten waar ze inspraak op hebben en waarover niet.
 • De maatschappelijke aandachtspunten worden meegenomen en waar mogelijk vertaald naar het projectplan.

FASE 4: Aanbod opbouwen

Maatschappelijke acceptatie
Aandachtspunten concretiseren

 • Bewoners zijn meegenomen in hoe het aanbod tot stand is gekomen.
 • U stelt het aanbod op en toetst deze bij de bewonersvertegenwoordiging.
 • Er is maatschappelijke acceptatie en bewoners hebben de intentie om zich aan te sluiten op het warmtenet.
 • Ondersteunende maatregelen zijn in kaart gebracht.

FASE 5: Aanbod ondertekenen

Persoonlijke acceptatie
Beslismoment

 • De bewoners hebben het aanbod ontvangen en er is  een beslistermijn vastgesteld.
 • Ondersteunende maatregelen zijn in kaart gebracht.
 • De bewoners nemen een besluit over het aansluiten op het warmtenet.

FASE 6: Aansluiting voorbereiden

Persoonlijke aandacht
Uitvoeringsafspraken

 • Er zijn randvoorwaarden gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Er is persoonlijke aandacht voor de woonsituatie van de bewoners.
 • Bewoners kunnen met vragen terecht bij een aanspreekpunt.
 • De woningen worden voorbereid op de aansluiting van het warmtenet.

FASE 7: Aansluiting realiseren

Wederzijds begrip
Viering

 • De bewoners kijken mee met de realisatie van het warmtenet.
 • Er is wederzijds begrip tussen de uitvoerders en de bewoners.
 • Er is een aanspreekpunt voor bewoners, waar ze met vragen en opmerkingen terecht kunnen.
 • De aansluiting van de woningen op het warmtenet wordt gevierd.

FASE 8: Proces evalueren

Kennisdeling
Klanttevredenheid

 • Met bewoners en andere stakeholders is geëvalueerd hoe het participatieproces is verlopen.
 • De geleerde lessen zijn gedeeld met de betrokken partijen.
 • Er is een positieve relatie tussen de exploitant en de bewoner. Bewoners weten waar ze met vragen terecht kunnen.

het participatiewiel

Ward van der Post
Commercieel manager

06 - 38080950
ward.van.der.post@greenvis.nl
Ward van der Post