Warmtebronnen voor gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn. Deze ambitie vertaalt zich in concrete samenwerkingsverbanden met buurgemeenten en concretisering van de lokale energiestrategie. Dit houdt in dat, naast de verduurzaming van elektriciteit, er een grote uitdaging ligt om de gebouwde omgeving van het aardgas los te koppelen en een betrouwbaar duurzame warmte-alternatief te organiseren. Welk alternatief? Dat wordt bepaald door de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, economische haalbaarheid en sociale acceptatie in de gemeente Veenendaal.

Een heldere warmtevisie en inzicht in alternatieve en duurzame warmte oplossingen zijn noodzakelijk om bewoners en ondernemers te ondersteunen en activeren. De warmtetransitie is een sterk lokale opgave waarin de ene buurt zich leent voor een collectieve oplossing terwijl een andere buurt typisch gebaat is bij een individuele gebouwoplossing. De geschiktheid hangt af van een groot aantal factoren. Denk aan type gebouw, bouwjaar, dichtheid van bebouwing  gepland grootschalig (energetisch) onderhoud van huurwoningen of de lokale leefomgeving, eigendomssituatie, geplande vervanging van de lokale (gas)infrastructuur en de ligging van de gebouwen ten opzicht van het bestaande warmte- en koudenet of lokale restwarmtebronnen.

De gemeente heeft Greenvis gevraagd om als onafhankelijke partij, inzichtelijk te maken welke kansen er zijn voor duurzame warmtenetten in Veenendaal.

Projectaanpak concreet maken van data

Greenvis benut de beschikbare data van de gemeente Veenendaal en voegt daar relevante informatie aan toe. In dit specifieke project hebben we gemeente Veenendaal geholpen met het opstellen van een gedegen basis aan geodata. De geproduceerde datasets zijn het eigendom van gemeente Veenendaal en kunnen in de komende jaren door de gemeente en marktpartijen gebruikt worden voor verdere ontwikkeling.

Het onderzoek start met het definiëren van een breed pallet aan opties voor warmteaanbod en verfijnen deze snel in overleg met de gemeente. Hierbij vallen een aantal opties af op basis van door gemeente gestelde randvoorwaarden en economische of technische haalbaarheid. Aan de kant van warmtevraag gebruiken we een overzichtelijke methode om o.a. de warmtevraagdichtheid, aandeel corporatiebezit en aanwezigheid van blokverwarming te bepalen.

Greenvis maakt gebruik van een intern ontwikkelde methode om de mogelijkheden voor een collectief warmtenet in verschillende delen van Veenendaal te onderzoeken door ze langs een warmtekansen-meetlat te leggen. Daarmee wordt niet alleen de technisch en financiële potentie van het mogelijke warmtenet onderzocht, echter ook gekeken naar de bestuurlijke plannen in de wijken en een inschatting gemaakt van de sociale acceptatie voor een warmtenet in deze buurten.

Resultaat

Als resultaat heeft de gemeente Veenendaal een visuele rapportage met analyse van de mogelijkheden voor hoge en lage temperatuur (HT en LT) collectieve en duurzame warmtenetten ontvangen.

Het rapport bestaat uit:

  • Kaarten van de kansen voor duurzame warmtenetten in Veenendaal
  • Per kans een globale businesscase
  • Beschrijving van de ontwikkelstappen die horen bij het realiseren van een duurzame warmtevoorziening
  • Beschrijving van de rolverdeling in ontwikkelingen, met aandacht voor de rol van inwoners, gemeente, netbeheerder, energiecorporatie, ontwikkelaar, aannemer en warmtebedrijf

Gemeente Veenendaal kan de uitkomsten van deze studie gebruiken in de lokale warmtestrategie, de kansen voor collectieve warmtenetten inzichtelijk maken en voor andere buurten op zoek gaan naar geschikte alternatieven. Een dergelijke strategie vormt de basis om voor buurten individuele warmtetransitiepaden op te stellen en stapsgewijs van het aardgas af te gaan.