Verkenning zonthermie Land van Cuijk

Sinds 1 januari 2022 zijn vijf gemeenten gefuseerd tot één gemeente met de naam Land van Cuijk. Mogelijk liggen er kansen voor zonthermie in deze gemeente. Om daar beter zicht te krijgen op de kansen en beperkingen van de zon als duurzame bron van warmte is Greenvis gevraagd om een evaluatie en scenariostudie uit te voeren.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek was om inzicht te geven in de potentie van zonthermie. Daarbij was aandacht voor:

  • De zon als bron van duurzame warmte.
  • Een rolkeuze voor de gemeente.
  • Kansrijke wijken binnen de gemeente.
  • Een scenariostudie en inzichten.

Projectaanpak

Een algemene omschrijving en toelichting bij verschillende typen zonthermie is uitgewerkt. Aspecten zijn techniek, economisch, impact op woningen en wijken, subsidieregelingen, belemmeringen en rol van de gemeente. Daarnaast hebben we onze Warmtetool ingezet om inzicht te krijgen in de techno-economische haalbaarheid van zonthermie voor verschillende woonkernen binnen de gemeente Land van Cuijk.

Resultaat

Zonthermie bljkt een efficiënte en duurzame warmtebron, maar er moet rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte, eventuele capaciteit op het elektriciteitsnet en de participatiegraad in buurten. Een hybride paneel (PVT) welke zowel warmte als elektriciteit kan leveren heeft nu al geen onrendabele top.

Alle verzamelde inzichten hebben we samengevoegd en toegelicht in een uitgebreid slidedeck. Met deze informatie kan de gemeente de volgende stap in het project maken.