Optimalisatie warmtenet Helmond

In het warmtenet van Helmond bleken diverse warmte-aansluitingen een te kleine uitkoeling en daarmee te hoge retourtemperatuur te hebben. Dit heeft een sterk negatieve invloed op de capaciteit van het warmtenet en de exploitatiekosten. In Helmond levert Ennatuurlijk warmte aan circa 6.500 huishoudens en een aantal bedrijven. Dit doet zij in de gebieden Rijpelberg (volledig), Brouwhuis Noord, Helmond Oost (voornamelijk flats) en Hoogeind (industrie).

Warmtekrachtcentrale Helmond

De warmte wordt geleverd vanuit de warmtekrachtcentrale (WKC) Helmond. Deze WKC levert zowel warmte aan klanten als ook elektriciteit aan het openbare net. De WKC is gebouwd medio 1980 en bestaat uit twee STEG (Stoom En Gas)-eenheden, een back-up ketel en grote buffers waarin warmte tijdelijk kan worden opgeslagen.

Het warmtenet in Helmond

Het leidingnet dat wordt gebruikt om de warmte te transporteren dateert voornamelijk uit de jaren ’80, met uitzondering van industrieterrein Hoogeind (jaren ’90). Aanvankelijk waren de gemeente, PNEM en Obragas allemaal 1/3 aandeelhouder, met een regietaak voor Obragas. Na verschillende overnames en splitsingen is Ennatuurlijk (voorheen Essent Local Energy Solutions BV) sinds 2010 volledig aandeelhouder en regievoerder.

Ennatuurlijk streeft naar een duurzame warmtelevering, zowel met betrekking tot de bronnen van opwek als de comfortabele levering aan klanten. Een betrouwbaar warmtenet is onmisbaar om de levering te kunnen garanderen. Het beleid is om de netten volledig meetbaar te hebben om zo inzicht te krijgen in de status van de leidingen en vroegtijdig te kunnen anticiperen op veroudering. Om deze reden is er in 2010 begonnen met een meerjarenplan, waarmee de netten weer volledig meetbaar zijn gemaakt via het zogenaamde lekdetectiesysteem. Het bijhouden en monitoren van de status van het net wordt gedaan door middel van een uitgebreide jaarlijkse meting. Wanneer er afwijkingen worden gevonden, wordt actie ondernomen om escalaties te voorkomen.

Toekomst van het warmtenet

De verwachting, en de daarop gebaseerde planning, is dat er tot medio 2020 alleen kleine netdelen zullen worden vervangen. De komende jaren zal er vanuit de metingen, storingsregistratie en onderzoek ervaring worden opgedaan over de exacte status van de netdelen, op basis waarvan gefundeerde keuzes voor vervanging gemaakt kunnen worden. Uiteraard wordt er geprobeerd de eventuele hinder voor omwonenden en warmtegebruikers zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting wordt er rond 2020 gestart met het vervangen van de grotere delen van het warmtenet. Daarbij ligt de prioriteit vooral bij de hoge temperatuurnetten, omdat die het snelst verouderen. Om een indruk van de omvang van de werkzaamheden te geven; het gaat om één tot twee kilometer tracé per jaar. De planning van deze vervangingen kan in de toekomst echter nog wijzigen, op basis van gevorderd inzicht.

Werkzaamheden Greenvis

Bij de meest kritische warmte-aansluiting (groot vermogen in combinatie met lage uitkoeling) heeft Greenvis het warmtesysteem van bron (stadswarmte afleverstation) tot en met het distributie- en afgiftesysteem (binnen-installatie) geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie heeft Greenvis concrete maatregelen geadviseerd en inzicht gegeven in de werking en de impact van de aanpassingen op de retourtemperatuur. Daarnaast zijn de kosten in kaart gebracht en heeft Greenvis advies gegeven over de mogelijkheden voor besparingen op warmte. Hierbij werden het besparingspotentieel, de CO2-reductie en de terugverdientijd inzichtelijk gemaakt.