Onderzoek haalbaarheid inzet restwarmte Remia

In 2018 heeft Greenvis verschillende restwarmtekansen in Zeist onderzocht, een van deze kansen was het benutten van restwarmte uit de fabriek van Remia in Den Dolder. Doel was om de restwarmte van Remia in te zetten in de bebouwde omgeving van Den Dolder.

Greenvis heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Projectaanpak
  • Omgevingsanalyse; inzicht in type bouw, warmtevraag, eigendomsverhouding en natuurlijke grenzen
  • Bereidheid lokale belanghebbende toetsen
  • Selectie cluster
  • Systeemconcept uitwerken
  • Businesscase opstellen
  • Ontwikkelproces en rol voor gemeente uitwerken

Als gevolg van dit project hebben we gesprekken gevoerd met woningcorporatie, Remia en de gemeente. Samen met technische en economische uitgangspunten hebben we het idee naar een haalbare businesscase gebracht en de gemeente geadviseerd over het vervolgtraject.