Inventarisatie warmteclusters in Emmen

Als onderdeel van de warmtetransitie wil de gemeente Emmen de warmtevraag en de interessante gebieden voor een warmtenet in beeld brengen. De keuze voor een warmtenet hangt samen met de beschikbare bronnen, zoals de temperatuur en capaciteit. Grotere warmtevragers kunnen een startpunt vormen voor een warmtecluster. Greenvis heeft in opdracht van de gemeente onderzocht hoe deze clusters voor Emmen eruit kunnen zien. De resultaten vormen input voor de (lokale) Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie (RES).

Mogelijke bronnen voor duurzame warmte

In Emmen is relatief veel restwarmte van de industrie beschikbaar op het Emmtec-terrein. Hiervoor wordt momenteel een warmtenet ontwikkeld. Verder lijkt de ondergrond in en rondom Emmen geschikt voor het winnen van aardwarmte (geothermie). Voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling is het grootschalig kunnen inzetten van deze ondergrondse warmte cruciaal. Hiervoor is het uitgangspunt om de warmtebehoefte in te delen in clusters die voldoende groot maar tegelijkertijd ook voldoende behapbaar zijn.

Vervolg

In juni 2020 zijn de resultaten opgeleverd aan de gemeente. De RES-regio Drenthe heeft in april 2020 de concept RES opgesteld. Uiteindelijk zal de RES 1.0 uiterlijk op 1 juli 2021 moeten zijn vastgesteld door alle parlementen (van gemeenten, waterschappen en provincie) en ingediend bij het Rijk. In de concept RES zijn vooral de mogelijke bronnen aangegeven (geothermie, oppervlaktewater, restwarmte en WKO), de vraagzijde kwam minder aan bod. Het onderzoek van Greenvis voor de gemeente Emmen is een goede eerste stap om een gedegen invulling te geven richting de RES 1.0.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak voor het in kaart brengen van warmteclusters ten behoeve van een Transitievisie Warmte of Regionale Energie Strategie? Neem dan contact op met Ewald Slingerland.