Het slimme warmtenet Zaanstad

De gemeente Zaanstad werkt samen met negentien partijen aan een open en slim warmtenet: warmtenet Zaanstad. In dit warmtenet wordt restwarmte, die vrijkomt bij productieprocessen van Zaanse bedrijven, benut. Maar ook de overschotten van elektriciteit worden omgezet naar warmte en opgenomen in het warmtenet Zaanstad. Hier worden (rest)warmte en elektriciteit op een slimme manier aan elkaar gekoppeld.

Wat dit netwerk zo bijzonder maakt is dat er uiteenlopende partijen meewerken aan een duurzame energievoorziening. Inwoners, bedrijven en instellingen profiteren zo van deze lokale, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Bij dit project speelt Alliander DGO een belangrijke rol. Zij wil in een nieuwe netbeheerrol de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van het warmtedistributienet uitvoeren. Alliander DGO neemt daarom het voortouw in de voorbereiding die leidt tot realisatie van het distributienet in Zaanstad.

Werkzaamheden Greenvis

In opdracht van Alliander DGO, ontwerpt en begroot Greenvis het leidingnet voor het koppelen van vraag en aanbod van warmte in het gebied Zuidoost-Zaanstad. 

De volgende werkzaamheden horen hierbij:

  • Opstellen globaal leidingtracé;
  • Technisch ontwerp van de tracédelen;
  • Leveren van technische en financiële input ten behoeve van serious game HEAT;
  • Opstellen van (deel)begrotingen;
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van restwarmte-uitkoppeling;
  • Advies over planning en contractering bij een open warmtenetwerk;
  • Onderzoeken technische en financiële haalbaarheid voor de diverse scenario’s in Zaanstad.