Haalbaarheidsonderzoek warmtenet in de Gildenwijk

De gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland hebben Greenvis gevraagd de haalbaarheid van een warmtenet in de Gildenwijk te onderzoeken. Daarvoor hebben we verschillende bronnen onderzocht, zoals laag temperatuur aardwarmte, energie uit oppervlaktewater en lokale biomassa. Met de uitkomsten hebben de gemeente en provincie inzicht gekregen in de volgende stappen in het project. Zo houden we de snelheid in de overgang naar een gasloze Gildenwijk.

Kansen voor duurzame warmte

Uit diverse landelijke en lokale studies is gebleken dat er in de gemeente Gorinchem kansen liggen voor verschillende vormen van duurzame warmte. Het lijkt erop dat meerdere ondiepe lagen in de aarde geschikt kunnen zijn voor warmtewinning (laagtemperatuur aardwarmte, of LTA). Ook is er relatief veel oppervlaktewater waaruit in de zomerperiode warmte gewonnen kan worden (thermische energie uit oppervlaktewater, of TEO), zoals het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. Bovendien zijn er plekken waar afvalwater als bron kan dienen voor warmtelevering (thermische energie uit afvalwater, of TEA). Tenslotte kan een behoorlijk deel van de warmtevraag worden ingevuld met energie uit lokaal gewonnen biomassa, onder anderen uit huishoudelijk snoeiafval en bosonderhoud.

Inzet van duurzame bronnen

Greenvis heeft in opdracht van de gemeente en de provincie de haalbaarheid bepaald van een warmtenet in de Gildenwijk met inzet van elk van deze bronnen. Daarbij zijn verschillende scenario’s aangehouden voor de aangesloten panden in de Gildenwijk. In het grootste scenario wordt de gehele wijk aangesloten over een periode van meer dan tien jaar.

De snelheid erin houden

Voor een aantal scenario’s zijn de uitkomsten voldoende positief om deze verder uit te gaan werken. Een aantal belangrijke stakeholders zoals woningcorporatie Poort6 en waterschap Rivierenland zijn in het volledige traject meegenomen, waardoor de volgende stappen snel kunnen worden gezet. Zo kunnen we snelheid houden in de overgang naar een gasloze Gildenwijk!

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Daniël de Greef.