Haalbaarheid benutting restwarmte De Wildeman

Aan de A2 in Zaltbommel ligt het duurzaam, veilig en centraal gelegen bedrijventerrein De Wildeman. De bedrijven op De Wildeman hebben de ambitie een bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving. Een mogelijke stap om de samenwerking en de duurzaamheid in het gebied verder te vergroten is het gebruiken van de restwarmte die op het terrein beschikbaar is.

Twee bedrijven op bedrijventerrein ‘De Wildeman’ gaven aan mogelijk restwarmte beschikbaar te hebben. In de nabijheid van deze twee bedrijven was grootschalige nieuwbouw van distributiecentra gepland met een verwachte netto warmtevraag. Greenvis was gevraagd om kansen voor warmte-uitwisseling inzichtelijk te maken.

Doel

Doel van de haalbaarheidsstudie was het inventariseren van de beschikbaarheid van restwarmte, het opstellen van een Base of Design en systeemontwerp, het ramen van kosten, het opstellen van een businesscase en het bepalen van de vervolgstappen.

Projectaanpak

Onze aanpak focuste zich op het koppelen van de restwarmte met de nieuw te bouwen distributiecentra. Hiervoor is in een vroeg stadium contact gezocht met de restwarmtebronnen en de warmtevragers. Aan de hand van inventarisaties is, de technische haalbaarheid en bereidheid van partijen deel te nemen aan het concept bepaald. Voor het technisch haalbare concept wordt een base of design opgesteld en wordt op hoofdlijnen een begroting en businesscase opgesteld om de economische haalbaarheid te toetsen.

Resultaat

Bij een positief resultaat kunnen partijen enthousiast gemaakt worden om deelnemers te worden van het project, waarmee de volgende fase van het project in kan worden gegaan. In dit project is advies gegeven over de benodigde vervolgstappen om het exploitatiemodel verder uit te werken, het betrekken van dienstverlenende partijen, (maatschappelijke) businesscase, bijbehorend technisch ontwerp, subsidie en vergunningsaanvragen en het vergaren van voldoende zekerheden waarmee (markt)partijen over kunnen gaan tot realisatie van het project.

Meer weten over het benutten van uw restwarmte?

John Boon
Engineer

06 - 38081125
john.boon@greenvis.nl
John Boon