Greenvis neemt initiatief warmtenet Lage Weide

Industrieterrein Lage Weide loopt warm voor initiatief Greenvis

Lage Weide is het grootste regionale bedrijventerrein van de gemeente Utrecht en is centraal gelegen tussen de A2 en het Rijnkanaal. Het industriegebied wordt gepasseerd door een leidingnet dat de Utrechtse wijk Leidsche Rijn voorziet in de warmtevraag. Als bewoner én expert in duurzame collectieve oplossingen, heeft Greenvis zelf het initiatief genomen om te onderzoeken of het warmtenet kan worden uitgebreid naar Lage Weide en de bedrijven ook restwarmte terug kunnen leveren. Tijd om op eigen conto een onderzoek te starten en betrokken stakeholders met elkaar te verbinden.

Een actueel duurzaam project

De panden op het bedrijventerrein bezitten ieder een eigen CV-ketel en voorzien zo in hun eigen warmtevraag. Greenvis gelooft in het tegengaan van verspilling van warmte en koude door het verbinden van duurzame vraag en aanbod en heeft daarom een project opgezet.

Doel van dit project is enerzijds het ontwerpen van een conceptueel tracé van de uitbreiding van het huidige warmtenet waarmee potentiële afnemers voorzien worden in hun warmtevraag. Anderzijds is het doel om een business case op te stellen vanuit het perspectief van Eneco, waarin rekening wordt gehouden met de kosten en baten van het warmtenet. De focus ligt op het bedrijventerrein Lage Weide, maar uit een rondgang blijkt dat er ook buiten dit gebied warmteafnemers aangesloten kunnen worden. Eveneens zijn er mogelijkheden voor industriële restwarmte die als bron kunnen fungeren. De benodigde investering om het nieuwe warmtenet op Lage Weide te realiseren is ongeveer 10 miljoen euro. De terugverdientijd van het warmtenet is 19 jaar.

Eneco vult warmtevraag duurzaam in

Stadsverwarming is een manier van verwarmen waarbij panden worden verwarmd door een centrale warmteopwekking via een ondergronds leidingnet. In een warmtenet wordt veelal restwarmte, wat overblijft bij elektriciteitsproductie, gebruikt om in de warmtevraag te voorzien. In Utrecht bevinden zich twee grote elektriciteitscentrales, centrale Lage Weide en centrale Merwedekanaal, waarvan de restwarmte vandaag de dag nog steeds wordt ingezet als hoofdbron voor het warmtenet.

Eneco, eigenaar van het warmtenet en de elektriciteitscentrales, houdt zich momenteel bezig met het ontwikkelen van een Biowarmte-installatie, gestookt op biomassa, om nog duurzamer in de warmtevraag te kunnen voorzien.

Rol Greenvis

Greenvis heeft het initiatief genomen om met alle betrokken stakeholders om tafel te gaan om de business case uit te leggen en de gezamenlijke ambitie te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders individuele (financiële) belangen en doelstellingen om de uitgangspunten in de business case te concretiseren. De gemeente Utrecht komt hierbij weer een stap dichter bij de energie neutrale regio van de toekomst.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jos van Wijk.