Gemeente Nieuwegein CO2-neutraal in 2040

Nieuwegein gaat voor op een CO2-neutrale gemeente in 2040. Voor de deelopgave gebouwde omgeving zullen nieuwe, duurzame warmtebronnen nodig zijn. Van de circa 30.000 woningen is ongeveer de helft gebruiker van het aardgasnet en de andere helft aangesloten op het warmtenet van Eneco, dat momenteel gevoed wordt door aardgas en biomassa.

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en geothermie zijn de grootste potentiële warmtebronnen zijn, zo blijkt uit een broninventarisatie uit 2021 (Greenvis, 2021). De vraag is nu: wat zijn werkelijk realistische scenario’s voor het benutten van warmtebronnen in Nieuwegein? En wat is de impact van de opties die er zijn op maatschappelijk relevante aspecten zoals betaalbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en elektriciteitsbehoefte?

Onderbouwd en afgewogen standpunt ten opzichte van warmtebronnen

De gemeente Nieuwegein wil een onderbouwd en afgewogen standpunt innemen ten opzichte van warmtebronnen en een bronnenstrategie ontwikkelen voor een CO2-neutrale gemeente. In deze studie bepalen we daarom de praktische potentie voor een aantal kansrijke warmtebronnen en werken we zes realistische scenario’s uit voor de warmtevoorziening van Nieuwegein.

Praktische potentie: Eerst bepalen we verschillende smaken van aquathermie en geothermie de praktische potentie: wat is de potentie als we rekening houden met praktische beperkingen zoals ruimtelijke inpassing en potentie voor warmteopslag? Vervolgens onderzoeken we zes scenario’s voor warmtebronnen in Nieuwegein: drie verschillende bronnenmixen en twee scenario’s voor het bestaande warmtenet. De drie verschillende bronnenmixen zijn gedefinieerd aan de had van te optimaliseren beleidsparameters:

  • Minimaal gebruik van bovengrondse ruimte en aanvullende elektriciteit
  • Maximale technische zekerheid
  • Ruime mix van bronnen

Alle scenario’s moeten voldoen aan een overkoepelende set van ontwerpeisen die afgestemd is met de gemeente. Tot slot bepalen we de impact van elk scenario op verschillende aspecten door een combinatie van literatuurstudie, data-analyse en rekenmodellen.

De aspecten waarop we de impact per scenario bepalen zijn CO2 reductie, ruimtebeslag, extra elektravraag, realisatietijd en kosten voor investering en operatie.

Het gewenste resultaat

Met de inzichten uit deze scenariostudie kan gemeente Nieuwegein een onderbouwd en afgewogen standpunt innemen ten opzichte van warmtebronnen en een bronnenstrategie ontwikkelen voor een CO2-neutrale gemeente.