Gebiedsverkenning Arnhem voor Nuon Warmte

Nuon warmte is een van de grootste exploitanten van warmtenetten in Nederland en breidt die positie stapsgewijs uit. Met transparante rapportages zorgt Nuon voor inzicht in de huidige duurzaamheid en toekomstplannen. Geen wonder dat gebouw- en gebiedseigenaren steeds positiever zijn over een versnelde transitie van fossiel naar duurzaam. Nuon wil haar bestaande warmtenetten uitbreiden. Om een gedegen keuze te maken hoe het tracé ontwikkeld gaat worden, is een gebiedsanalyse en het identificeren van nieuwe klanten gewenst.

De ontwikkeling of uitbreiding van een warmtenet gaat gepaard met forse investeringen. Dit moet worden terugverdiend uit langjarige relaties met afnemers. Gezien de explosieve groei van warmtenetten en schaarste aan ervaren commerciële ontwikkelaars vallen projecten tijdelijk stil. Om dit probleem op te lossen ondersteunt Greenvis warmtebedrijven en gemeenten door middel van experts die het project voortzetten en die een oplossing ontwikkelen om wijken sneller in kaart te brengen.

Snel en effectief naar klanten

Greenvis heeft een werkwijze ontwikkeld om snel en effectief wijken in kaart te brengen, technische eigenschappen te achterhalen, gebouweigenaren te interesseren voor duurzame warmte en welwillendheid te peilen. Dankzij de expertise als gebiedsontwikkelaar zien wij de mogelijkheid om in een korte periode gebouweigenaren gericht te kunnen benaderen en te betrekken bij het project.

In de eerste fase brengen we voor het gemarkeerde gebied warmtedata in kaart voor alle panden. Hiertoe starten we met de GIS-database van de meest recente Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze openbaar beschikbare geodatabase bevat per pand en verblijfsobject informatie zoals functie, vloeroppervlak en bouwjaar. Op basis hiervan wordt per pand een inschatting gemaakt van de jaarlijkse warmtevraag (in GJ) en het aan te sluiten piekvermogen (in kW), uitgaande van een set van ervaringsgetallen. Bij woningen is een extra tussenstap gemaakt door het energielabel te modelleren aan de hand van bouwjaar en ligging ten opzichte van naburige panden.

Deze analyse resulteert in een jaarlijkse warmtevraag per pand en een verdeling van warmtevraagdichtheid met als eenheid GJ per hectare (GJ/ha). De warmtevraagdichtheid geeft een eerste indicatie van het economisch rendement van een warmtenet in een gebied. Tenslotte verwerken we alle verzamelde gegevens tot twee inzichtelijke kaarten.

  • De eerste kaart toont elk gebouw met zijn gebruiksfunctie in een kleurencodering en op de achtergrond daarvan de verdeling van warmtevraagdichtheid van het gebied;
  • De tweede kaart toont voor dezelfde gebouwen de jaarlijkse warmtevraag in GJ.

De werkmethode zorgt voor een aanzienlijke versnelling in de totale gebiedsanalyse en het resultaat is  zonder enig benodigde aanpassing te importeren en te beheren door Nuon. Voor de analyse bieden we een vaste prijs aan, gebaseerd op vierkante kilometer gebied, met een mogelijkheid om uit te breiden.

Het resultaat is dat gebieden gericht in kaart worden gebracht, eigenaren geïnformeerd worden over duurzame warmtetoepassingen en de resultaten actiegericht ingezet kunnen worden voor een vervolg.

Digitaal opleveren, direct zelf mee door!

Greenvis biedt de mogelijkheid om de kaarten in een digitale online GIS-omgeving op te leveren waarmee u zelf verder kan. Zo klikt u selecteert u direct de interessantste leads, ziet alle informatie en voegt daar uw eigen resultaten aan toe voor een compleet geografisch overzicht.