FSFE en Greenvis concretiseren samenwerking in Friesland

In 2018 is Greenvis gestart met het verkennen van de kansen om in de provincie Friesland duurzame warmtenetten te ontwikkelen, ingegeven door de aanwezigheid van restwarmte-kansen van de lokale industrie. Greenvis heeft tien concrete kansen in de provincie beoordeeld op technische en economische haalbaarheid. Greenvis heeft hierover contact opgenomen met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), het investeringsfonds voor duurzame projecten van de provincie Friesland. In gezamenlijk overleg is, overeengekomen de ontwikkelpotentie van twee locaties, te weten Joure en Drachten, nader te onderzoeken. Een praktijkvoorbeeld ‘van kans naar actie’.

Greenvis heeft uit eigen nieuwsgierigheid begin 2018 een restwarmte top 100 voor heel Nederland samengesteld. Daar werd tijdens de lunch met elkaar over gediscussieerd. De lijst verschaft inzicht in kwalitatieve duurzame restwarmte op LT-, MT- en HT-niveau. Daaruit bleek al snel dat de top 100 een top 1000 voor Nederland bevat. Om hiermee concreet aan de slag te kunnen gaan, is besloten om te beginnen met kansen die volgens een theoretische businesscase een terugverdientijd van 10 jaar lieten zien. Hier kwamen ook concrete kansen uit voor de provincie Friesland. Hierover is het FSFE benaderd, die van mening is dat het interessant is de potentie van de twee genoemde locaties nader te onderzoeken, in samenwerking met Greenvis.

Voor het FSFE is de samenwerking met Greenvis een efficiënte manier om de warmtetransitie ‘aan te jagen’. Projecten waarbij een warmtenet nodig is voor de warmtedistributie (zoals bij geothermie en restwarmte) komen vaak moeizaam tot stand, vooral omdat een warmtenet een forse investering vergt. Dat betekent dat partijen vaak pas bereid zijn tot ontwikkeling, wanneer er voldoende warmtevraag is gecontracteerd, terwijl dit juist moeilijk is wanneer het niet zeker is of er een warmtenet komt. Het FSFE en Greenvis wensen deze paradoxale situatie, een zogenoemde ‘catch-22’, te doorbreken.

Greenvis biedt een volledig ontwikkeltraject, inclusief business modelling, warmte-contractering, technisch ontwerp en financiering. De projectontwikkeling volgt het ‘ontwikkelwiel’, zoals deze wordt gehanteerd door Greenvis. Dit is als basis genomen voor de budgetbepaling van de ontwikkelkosten. Deze unieke samenwerking is recentelijk geconcretiseerd. Daarmee zijn een aantal veelbelovende projecten opgestart. We zullen de projecten later dit jaar in detail toelichten.

Bent u ook geïnteresseerd om kansen op provinciaal, gemeentelijk of wijkniveau concreet te ontwikkelen naar een haalbaar, betaalbaar en duurzaam warmtenet? Laat het ons weten.

Over FSFE

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energietransitie in de provincie Fryslân, die de volgende duurzaamheidsdoelstellingen heeft geformuleerd:

  • In 2020 ligt het energieverbruik 20% lager dan het verbruik in 2010
  • In 2020 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt
  • In 2025 wordt 25% van het energieverbruik duurzaam opgewekt
  • In 2050 is Friesland 100% onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Het grootste deel van het energieverbruik betreft warmte. Aangezien momenteel nog 95% van de warmte wordt opgewekt met gas, is ‘de van gas los’- doelstelling een enorme opgave. Friesland telt ruim 300.000 woningen en gebouwen. Van de Nederlandse bebouwde omgeving is een kleine 5% aangesloten op een warmtenet. Dit percentage staat in schril contrast met bijvoorbeeld Denemarken. Daar is dit aandeel 63%. Nederland loopt dus aanzienlijk achter op de ontwikkeling van infrastructuur om duurzame warmte te kunnen distribueren. Het FSFE vindt het belangrijk dit in Friesland te stimuleren. Dat betreft vooral ook het mobiliseren van expertise en ondernemerschap om duurzame warmte-alternatieven te initiëren. FSFE ziet hier een rol in voor een partij als Greenvis.