Collectieve warmte Groenpoort

In Veenendaal-Oost wordt een woonwijk ontwikkeld met circa 1.000 woningen. Deze nieuwe wijk, Groenpoort, grenst aan de wijk Buurtstede waar reeds een warmte- en koudenet aangelegd is dat door warmtebedrijf DEVO wordt geëxploiteerd.

Greenvis is al enige jaren betrokken bij het ontwerp van het warmtenet in deelgebieden Buurtstede en de Veenderij. DEVO heeft Greenvis gevraagd drie scenario’s uit te werken voor Groenpoort voor de warmtevoorziening.

Het doel van het project is onderbouwing bieden voor de te maken keuze voor een warmteconcept met nadruk op ruimtebeslag, technische aandachtspunten en financiële aspecten.

DEVO heeft Greenvis gevraagd voor de drie scenario’s (die met name van elkaar verschillen door een te hanteren aanvoertemperatuur van 70°C, 40°C of 15°C) een warmtenet te ontwerpen en begroten. Door de opdrachtgever werd bij opdracht duidelijk gemaakt dat de looptijd van het project erg kort was in verband met externe deadlines. Er is daarom veel aandacht besteed aan efficiënte en strakke planning.

De projectaanpak bestond uit de volgende stappen:

  • Vaststellen uitgangspunten met de opdrachtgever
  • Ontwerp van het distributienet op basis van vastgestelde verkaveling
  • Leidingnetberekeningen en dimensionering voor 3 scenario’s
  • Opstellen begroting voor aanleg 3 scenario’s
  • Inzichtelijk maken van ruimtebeslag alle scenario’s in woningen en in de straat
  • Conceptrapportage opstellen en bespreken met de opdrachtgever op locatie
  • Definitief maken van ontwerp en rapportage.

Bovenstaande stappen zijn uitgevoerd binnen de afgesproken planning. Hierbij is gebruik gemaakt van de door Greenvis ontwikkelde leidingnet-dimensionering tool Networks DHC ®.

Voor de begroting hanteert Greenvis een begrotingstool waarbij de getallen voortdurend worden getoetst aan getallen uit realisatie, opgevraagde offertes, en kentallen uit diverse bronnen.

Het resultaat omvatte met name:

  • Een ontwerp in GIS-formaat van een warmtenet inclusief dimensionering, berekende getallen voor drukval en warmteverlies voor ieder scenario
  • Een begroting zodanig opgesteld dat deze inzicht bieden in de verschillen tussen de scenario’s.
  • DEVO heeft deze resultaten gebruikt om een concept te kiezen voor collectieve warmte voor Groenpoort.