Decentrale opwek in een wijk-warmtenet

Greenvis onderzoekt samen met een groot consortium de ontwikkeling van een innovatief wijk-energieconcept: een decentraal feed-in-zonnewarmtenet (deZONNET). Het project wordt uitgevoerd binnen de TKI Urban Energy.

Het concept bestaat uit een lokaal zeer lage temperatuur warmtenet met warmte-koude opslag (WKO) en individuele warmtepompen. De innovatie zit in het feit dat het net wordt gevoed door decentrale warmteopwekking met PVT-panelen op daken van de aangesloten woningen. De PVT-panelen wekken zowel warmte als elektriciteit op. Op deze manier worden de woningen niet alleen prosumenten van elektriciteit, maar ook van warmte.

Dit energieconcept maakt het mogelijk in nieuwe én bestaande wijken waar geen grote duurzame (rest)warmtebron beschikbaar is, een lokaal warmtenet te realiseren. Het overschot aan warmte wordt in de zomer opgeslagen in een WKO. Een warmtepomp bij iedere woning zorgt er vervolgens voor dat het water op de juiste temperatuur wordt gebracht. Omdat woningen het overschot aan warmte kunnen terugleveren en het tekort kunnen onttrekken aan het net, kan het systeem van individuele woningen worden geoptimaliseerd en kunnen ook minder gunstig gelegen woningen met onvoldoende dakoppervlak worden aangesloten.

Ten opzichte van een conventioneel warmtenet met WKO wordt de efficiëntie verhoogd, omdat in het warmtenet een hogere temperatuur heerst door de teruggeleverde zonnewarmte. Op deze wijze kan met minimale inzet van elektriciteit in de warmtebehoefte worden voorzien, zonder dat er externe warmtebronnen nodig zijn.

Er wordt onderzoek gedaan naar zowel de technische optimalisatie van het systeem als naar de maatschappelijke aspecten, waaronder bewonersparticipatie en innovatieve business-modellen. Binnen het onderzoek focust Greenvis zich op het samenstellen van de integrale businesscase en het onderzoeken van de mogelijke marktmodellen. In het bijzonder besteden we hier aandacht aan drempelverlagende aspecten die de realisatie van een deZONNET door lokale buurtinitiatieven mogelijk maakt.

Het onderzoek valt in programmalijn 0 van de TKI Urban Energy en zal in 2019 tot een marktrijpe oplossing worden uitgewerkt. De eerste uitvoering is gepland voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk in Haarlem. Het consortium bestaat uit TU Delft faculteit Bouwkunde, Deltares, Stichting DE Ramplaan en project SpaarGas, Greenvis, De WarmteTransitieMakers, ENGIE, Triple Solar en Fortes Energy Systems.