Onderzoek naar gebruik restwarmte datacenter Zeewolde

In de gemeente Zeewolde heeft een projectontwikkelaar zich gemeld om een groot datacenter te realiseren. De komst van het datacenter heeft een significante impact op de ruimtelijke omgeving en het energiegebruik in de gemeente. Een kans is het benutten van restwarmte voor het duurzaam verwarmen van gebouwen in Zeewolde en eventueel ook daarbuiten.

Doelstelling

De gemeente Zeewolde heeft als opdrachtgever drie doelen gesteld voor dit project:

  • Inzichtelijk maken voor welke gebieden in en rond Zeewolde een aansluiting op een warmtenet interessant kan zijn.
  • Inzicht in het totaal warmtevraag potentieel in Zeewolde en een globaal tracéontwerp voor een warmtenet in Zeewolde.
  • Inzicht in financiële haalbaarheid van het inzetten van restwarmte afkomstig van het datacenter als aardgasvrij alternatief voor Zeewolde.

Uitvoering door Greenvis

We hebben de warmtevraag in beeld gebracht voor de gemeente Zeewolde en een aantal gebieden in de omgeving, zoals Harderwijk, Ermelo, delen van Almere en Lelystad Airport. Deze hebben we vergeleken met het warmteaanbod van het datacenter. Met een rekenmodel is inzicht gegeven in de kostprijs en schaalvoordelen van restwarmtebenutting om te bepalen voor welke gebieden het een interessante bron kan zijn.

Daarna hebben we voor Zeewolde met zelfontwikkelde GIS-tools een ontwerp en begroting voor het warmtenet uitgewerkt. Ook is een businesscase gemaakt om de financiële haalbaarheid en duurzaamheid van het integrale systeem inzichtelijk te maken.

Resultaat

Uit onze studie blijkt dat restwarmte van het datacenter een efficiënte duurzame bron kan zijn voor Zeewolde en gebieden in de omgeving. De grootste uitdagingen liggen in het organiseren van de warmtevraag.

Met een warmtenet kan de CO2-uitstoot voor verwarming met ruim 70% worden gereduceerd. De integrale businesscase geeft inzicht in de financiële haalbaarheid en mogelijkheid te spelen met een aantal parameters om te bepalen onder welke randvoorwaarden een warmtenet met datacenter restwarmtenet kansrijk is.

Onze bevindingen hebben we verwoord in een bestuurlijk advies aan de gemeente.