Bronnenstrategie RES-regio West-Brabant

Voor de RES-regio West-Brabant hebben we gewerkt aan een bronstrategie en de volgende vragen beantwoord:

  • Welke bron is voor welke doelgroep en voor welke gemeente het meest geschikt? 
  • Hoe wordt de warmte in de regio verdeeld en wat zijn de gewenste ontwikkelsporen voor de periodes tot 2030, 2040 en 2050?
  • Wat is het handelingsperspectief voor de betrokken partijen in de RES-regio op basis van de resultaten uit de ontwikkelsporen?

We hebben warmtebalanskaarten gemaakt die laten zien waar een tekort dan wel overschot is aan warmteaanbod. Deze overzichten zijn gemaakt op basis van de te verwachten warmtevraag in 2050 en de huidige en te verwachten beschikbaarheid van warmtebronnen in de regio. Op deze kaarten is voor de hele RES-regio West-Brabant en voor elk van de gemeente in deze regio te zien wat de warmtevraag is, welk deel hiervan vanuit technisch-financieel oogpunt ingevuld kan worden door collectieve warmtesystemen en hoeveel warmteaanbod aanwezig is – ingevuld door restwarmte, geothermie en aquathermie.

Handelingsperspectief

Het verschil in aanbod en vraag leidt tot een verdelingsvraagstuk en de wijze waarop een regionaal warmtenet kan worden ontwikkeld. We hebben twee ontwikkelsporen opgesteld die een goed beeld geven van een regionale warmtenet of bovengemeentelijke warmtenetten in 2030, 2040 en 2050. Op basis van de resultaten hebben we een handelingsperspectief geformuleerd in de vorm van zeven concrete acties voor de betrokken partijen in RES-regio West-Brabant

De resultaten zijn inhoudelijk besproken met de projectleider bij de RES-regio, leden van het programmateam en het ambtelijke warmteteam. De technisch-inhoudelijke resultaten van de warmtebalanskaarten en van de ontwikkelsporen zijn tevens op een begrijpelijke manier gepresenteerd en besproken met de stuurgoep, bestaande uit wethouders en andere bestuurders in deze energieregio. De energieregio gaat nu aan de slag met de acties uit ons handelingsperspectief.

Meer weten over dit project?

Frits Verheij
Algemeen directeur

06-30111603
frits.verheij@dwtm.nl
Frits Verheij
Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij