Wheel to succes: van idee tot realisatie

Een groot aantal partijen hebben 8 maart hun handtekening gezet onder de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Miljoenen huizen moeten aardgasvrij worden en de Green Deal wil dat ondersteunen. Het is een overeenkomst tussen de minister van Economische Zaken, 12 provincies, 31 gemeenten, 5 netbeheerders en Energie Nederland. En nu is de vraag ‘waar moet ik beginnen’?

Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”(bron: persbericht Ministerie van Economische Zaken 8 maart 2017)

Gevolgen voor 7 miljoen huishoudens
De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

‘The wheel-to-success’ geeft de antwoorden op deze belangrijke taak
Greenvis heeft zich de afgelopen jaren vanuit engineering ontwikkeld naar een kennisregisseur op het gebied van duurzame warmte- en koude-ontwikkeling. Onze missie  om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken is het uitgangspunt om overheden, warmtebedrijven, industrie, netwerkbeheerders en de bewoners in een wijk in bijvoorbeeld Roosendaal te overtuigen en enthousiasmeren.

Inmiddels bewijst Greenvis niet alleen concepten uit te kunnen werken, maar ook concreet warmtenetten te kunnen ontwikkelen. Opdrachtgevers zien het nut en de noodzaak, maar worden soms belemmerd in snelheid door de interne organisatie.  Ook hiervoor biedt de propositie een oplossing. Dankzij de brede en gespecialiseerde expertise over duurzame gebiedsontwikkeling is Greenvis betrokken vanaf het idee tot en met de realisatie van de warmtenetten.

Afhankelijk van het project ondersteunen we lokale overheden met het ontwerp, aanpassen of certificeren van de duurzame warmtenetten, communiceren we in de regio naar inwoners en achterban. We zijn aanspreekpunt voor lokale stakeholders en investeren tijdelijk mee, indien die behoefte er is. De ervaringen in de afgelopen jaren zijn waardevol en  in  het ‘wheel-to-success’  overzichtelijk weergegeven.