Ziet u door de kansen de bron niet meer?

GreenGIS, ooit begonnen als een gebiedsstudie om alle hoge en lage temperatuurkansen in de provincie Zuid-Holland in kaart te brengen, is inmiddels een bewezen concept geworden voor een gebiedsverkenning. Het koppelen van beschikbare open data en deze met GIS verwerken naar gedetailleerde kaarten op wijk- en gebouwniveau zorgt voor een duidelijke start van een verkenning, rekening houdend met vervanging van infrastructuur, type warmtebron en gebouwen en de energetische staat ervan.

Voor een opdrachtgever is Greenvis de bereidwilligheid van gebouweigenaren aan het polsen om aan te sluiten op een collectief warmtenet. De wijk bestaat uit een mix van corporatiewoningen, utiliteitsgebouwen, gemeentelijk vastgoed, koopwoningen en een zorgcentrum. Gezien de snelle ontwikkeling van het warmtenet is een korte doorloop in de gebiedsverkenning cruciaal. Met welke gebouwen beginnen we, wie zijn de eigenaren, wat zijn hun toekomstvisies en welke meerwaarde biedt de duurzame warmteoplossing. Tijd voor Greenvis om hier een gestandaardiseerde oplossing voor te ontwikkelen.

De opdrachtgever en Greenvis hebben in eerste instantie een gebied gedemarqueerd welke is gebaseerd op een logische ontwikkeling van het bestaande warmtenet en aanliggende interessante gebouwen. Greenvis heeft het gebied vervolgens opnieuw gedemarqueerd, gebaseerd op zelf samengestelde GIS kaarten.

Deze kaarten zijn samengesteld op basis van beschikbare open data, aangevuld met specifieke kennis van experts. De Warmte Transitie Atlas kaarten in het gebied zijn geïmporteerd en aangevuld met BAG gegevens, gebouweigenaren en warmtevraag op gebouwniveau. De data analisten hebben de oplossing zo gebouwd, dat zelfs recente energetische toepassingen zijn verwerkt en de leeftijd van de collectieve en/of individuele ketels zijn toegevoegd. De overzichtelijke kaarten van het gebied maken naast bovenstaande, de posities van de verschillende gebouweigenaren snel inzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat de verkenning voor een collectief warmtenet heel gericht op gebouwniveau kan worden benaderd en in de tijd kan worden weggezet.

Na afronding van de projecten is de terugkoppeling unaniem positief. De inzichten zorgen voor een gedeelde visie en strategie om op buurtniveau gericht warmtenetten te ontwikkelen. De hoge en lage temperatuur warmtebronnen kunnen gericht en apart worden benaderd.

 

Deze inzichten zijn in opdracht van de provincie Zuid-Holland benoemd als start om technisch en financieel te verkennen waar de kansen op korte termijn liggen. Greenvis heeft hier nog twee extra dimensies aan toegevoegd, namelijk ‘sociaal’ en ‘bestuurlijk’. Per gebied kan er beoordeeld worden wat de kans is dat de bewoners een collectief warmtenet op korte termijn gaan adopteren, of wellicht tegen ageren. Dit heeft te maken met een mix van het type bewoners, eigenaarschap van de woning en sociaal economische waarden. Met bestuurlijk wordt de mogelijkheid aan de gebiedseigenaren gegeven om de wijk, of het gebied slim te beoordelen. Denk aan de vervanging van het gasnet of andere infrastructuur, of een geplande revitalisering van een wijk. Alle vier de dimensies hebben invloed op de business case en kunnen bepalend zijn voor de keuze om met bepaalde kansen te beginnen. Niet alleen de cijfers, zeker ook de visuele effecten zorgen voor concrete en levendige discussies.