Social Engineering: hoe maken we het concreet?

Voor toekomstbestendigheid van duurzame warmte-oplossingen.

In de nieuwsbrief van oktober presenteerden we drie ontwikkel-routes voor duurzame warmte-projecten: traditioneel, sociaal-maatschappelijk en verbindend. We maken graag de stap naar concrete werkvormen, hulpmiddelen en tools die ons ter beschikking staan om de sociale transitie in gang te zetten. Zo ontstaat er een nieuwe, integrale benadering waarin de wensen van individuele bewoners tot uiting komen in hun toekomstbestendige, aardgasvrije warmte-voorziening.

In het vorige item beschreven we het gat dat bestaat tussen de traditionele en sociaal-maatschappelijke ontwikkelroute. In de lokale, sociaal-maatschappelijke benadering is het onmogelijk om het hoge niveau van inhoudelijke kennis te bereiken waar werkende oplossingen uitgewerkt worden. Anderzijds is de traditionele manier juist gestoeld op gecentraliseerde, diepgaande kennis, maar mist daarin de ver-binding met de lokale wensen, behoeften en context. Met een verbindende aanpak krijgt het sociaal-maatschappelijke kader rea-liteitszin en kunnen de meest kansrijke oplossingen zich inbedden in de bestaande lokale, sociale context. Hieronder introduceren we graag een eerste werkvorm die wij toepassen om beide ontwikkel-routes te verbinden.

Verrijken van kansenkaarten met sociaal-maatschappelijke parameters

Je kunt niet met alle kansen tegelijk aan de slag, dus hoe selecteer je de juiste kansen om mee te beginnen? Een warmtekansenkaart kan uitkomst bieden, waarbij warmtevraag en –aanbod (bijvoor-beeld van restwarmte) inzichtelijk worden gemaakt (stap 1 van het ontwikkelwiel ). Veel gemeenten hebben inmiddels wel een kaart van de warmtekansen in hun gemeente en willen de volgende stap zetten.     De kansen uit een warmtekansenkaart kunnen verder worden gerang-schikt en uitgewerkt tot een warmte-ontwikkelatlas, welke meer inzicht biedt in de economische haalbaarheid van de kansen die zich aan-dienen (stap 2 van het ontwikkelwiel). In de traditionele aanpak worden kansen met een hoge technische en/of economische haal-baarheid geselecteerd om te gaan ontwikkelen. Vervolgens wordt pas tijdens die ontwikkeling nagedacht over de sociale context waarin de kans zich bevindt.

Een nieuwe route is om de sociale context al mee te nemen in de ranking en selectie van kansrijke gebieden door de warmte-ontwikkelatlas te verrijken met sociaal-maatschappelijke parameters. De parameters dragen bij aan het bepalen van de haalbaarheid van een kans, zodat de kansen met de beste technische, economische én sociaal-maatschappelijke potentie verder worden uitgewerkt tot een roadmap die de start markeert voor duurzame warmteontwikkeling.

Heeft u al een kansenkaart en wilt u middels een integrale benadering de stap zetten naar concrete ontwikkeling? Neem dan contact op met Manon Ottens.