Ontwikkeling warmtenet in Hoornes (Katwijk)

Hoornes aardgasvrij is een proeflocatie voor toepassing van aquathermie. Hier worden ervaringen opgedaan voor grootschalige inzet van deze warmtebron. In de eerste fase van het project zullen ca. 600 bestaande woningen in de buurt Kalkoven binnen Hoornes in de gemeente Katwijk worden aangesloten op een warmtenet dat wordt voorzien van warmte uit oppervlaktewater, het uitwateringskanaal van de Rijn. 

Doel van het project

Het doel van dit project is het uitwerken en toelichten van het aquathermie concept. Er wordt een beeld gevormd voor welke woningen binnen Hoornes aquathermie (of riothermie) een interessant alternatief kan zijn voor aardgas en wat dat betekent voor eindgebruikers.  Ook komen we tot een overeenkomst over een nieuwbouwlocatie voor een integraal kindcentrum en de woningcorporatie. Daarnaast wordt de rol van de gemeente bij het ontwikkelen van aquathermie in de wijk bepaald en doorlopen we een aanbestedingsprocedure om een concessiehouder te vinden voor een periode van 15 jaar.

 

Projectaanpak

De aanpak is integraal met De WarmteTransitieMakers. Greenvis neemt de technisch-economische uitwerking van het project voor hun rekening en De WarmteTransitieMakers verzorgt het omgevings- en contractmanagement. 

Het team van specialisten binnen Greenvis heeft de gemeente ondersteund met de technische ontwerpen en economische afwegingen tussen verschillende scenario’s van warmtelevering. Dat gaat over het bepalen van de locaties van en eisen aan de technische ruimtes, de inpasbaarheid in de openbare ruimte, opstellen van ontwerpen en begrotingen en vergelijken van meerdere scenario’s in integrale businesscases, inclusief de effecten op o.a. bewonerslasten en duurzaamheid.

 

Resultaat

Samen met de gemeente Katwijk is Greenvis gekomen tot een integraal tracé van de ondergrond op het gebied van vervangen van riolering en aanleggen van warmteleidingen. Er is een programma van eisen voor de technische ruimte als onderdeel van het nieuw te bouwen integraal kindcentrum in de wijk samengesteld en een ontwerp van de gehele warmteketen uitgewerkt in een uitgangspuntendocument, als handreiking in de aanbesteding van een concessie voor warmtelevering. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het integraal kindcentrum en de woningcorporatie, waardoor de opweklocatie en een substantieel startvolume zijn vastgesteld. En er is een concessiehouder gevonden voor de warmtelevering van 15 jaar, waarmee op dit moment een concessieovereenkomst nader wordt uitgewerkt.

 

Succesvolle samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting Dunavie, De WarmteTransitieMakers en Greenvis.

Meer weten over dit project?

Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk