Natuurlijke momenten voor de warmtetransitie

Gemeenten kiezen er vaak voor om de vervanging van verschillende ondergrondse en bovengrondse infra gelijktijdig plaats te laten vinden om de overlast én de kosten te beperken. Dit is daarmee een uitgelezen moment om de straten / buurten aardgasvrij-ready te maken. Door in wijken waar een warmtenet de logische oplossing is alvast een basisinfrastructuur neer te leggen kiezen gemeenten voor een oplossing die toekomstproof is.

Dit natuurlijk moment van vervanging van bestrating, riool-, water- en/of aardgasleidingen, biedt de mogelijkheid om kosteneffectief een warmtenet aan te leggen. Omdat deze natuurlijke momenten nu al meer gebundeld worden, treden deze momenten minder vaak op en loont het dus meer om deze kans te benutten. De gemeente kan later marktpartijen vragen een aantrekkelijk aanbod te doen om de bewoners/bedrijven daadwerkelijk aan te sluiten en de infrastructuur te exploiteren. Voor de gemeente valt er meer te kiezen door zowel duurzaamheid, prijs, leveringszekerheid, klanttevredenheid en bewonersparticipatie mee te nemen in de exploitatievoorwaarden en gunningscriteria. Voor marktpartijen is het interessant dat er al infra ligt waarmee in beperkte tijd veel aansluitingen gerealiseerd kunnen worden. Voor die partijen is één van de belangrijkste risico’s, het vollooprisico, geminimaliseerd.

In zeven stappen kan de gemeente, in samenwerking met de lokale netbeheerders, haar regierol pakken in het aardgasvrij-ready maken van haar buurten:

  1. Identificatie buurt waar ondergrondse en/of bovengrondse infra aangepakt dienen te worden
  2. Gemeentelijk onderzoek naar voor de hand liggend alternatief voor aardgas (warmtenet of verzwaarde elektra)
    • In geval van verzwaarde elektra samen optrekken met de lokale netbeheerder en in geval van warmtenet met de gemeente als kartrekker
  3. Ontwerp van een warmtenet dat aan de eisen en wensen voldoet van mogelijke geïnteresseerde marktpartijen / een verzwaring van het elektranet volgens de netbeheerder
  4. Aanleg van een distributiesysteem voor het meest voor de hand liggend alternatief door de gemeente / netbeheerder
  5. Aankondiging door gemeente en netbeheerder van eindmoment aardgasinfrastructuur

In geval van een warmtenet:

  1. Eventueel in aanbesteding aan de markt aanbieden van de infrastructuur
  2. Warmte-exploitant doet aanbod aan bewoners, bedrijven, etc. voor de overstap van het aardgas. De bewoner krijgt hiermee de kans om of mee te doen met de collectieve duurzame warmte-oplossing of een eigen alternatief voor het aardgas te verzorgen

Heeft uw gemeente ook plannen voor een grootschalige renovatie van de ondergrondse infrastructuur en wilt u weten hoe u deze plannen meteen kunt omzetten in aardgasvrij-ready worden? Neem dan contact op met Edwin van Vliet.