Duidelijkheid over duurzaamheid…

Als we kijken naar de landelijke EMG-database, waarin de duurzaamheid van warmtenetten is vastgelegd, lijkt het er in eerste instantie op dat er niet zoveel is veranderd. Op een drietal nieuwe instromers na is de ranglijst vrijwel een exacte kopie van een jaar geleden. Dit betekent niet dat de warmtebedrijven stilzitten, integendeel.

Terwijl de EMG-database lijkt te wachten op de invoer van de BENG-eisen en het aanwijzen van de NEN 7125 in het Bouwbesluit maken de warmtebedrijven zich op om de verduurzaming van de warmtevoorziening te versnellen. In juli dit jaar hebben warmtebedrijven in het Warmtepact de ambitie uitgesproken om in 2030 minimaal 1,2 miljoen woningequivalenten van duurzame warmte te voorzien met een warmtenet.

Warmtepact en duurzaamheid

Het Warmtepact is een initiatief van Natuur en Milieu. Het pact is getekend door Vattenfall, Eneco, Ennatuurlijk, Eteck en Veolia, samen goed voor ongeveer driekwart van de warmtemarkt. De warmtebedrijven hebben afgesproken om niet alleen groei maar ook de verduurzaming van warmtenetten te versnellen en voor grote warmtenetten (van meer dan 2500 aansluitingen) hierover te rapporteren. Door het pact te hebben ondertekend hebben de partijen toegezegd hun warmtenetten in 2040 volledig te verduurzamen volgens de uitgangspunten van de Warmtewijzer van Natuur en Milieu. Dat betekent dat de warmte zo efficiënt mogelijk geproduceerd, getransporteerd en afgeleverd wordt; meer en diverse bronnen van verschillende aanbieders aangesloten worden op het net; warmte wordt geproduceerd door duurzame basislastbronnen en dat op piekmomenten ook CO2-neutrale opwekking plaatsvindt. Over de duurzaamheid van warmtenetten is altijd erg veel discussie geweest, maar door meer transparantie over de herkomst van warmte en de bereikte CO2-besparing zou dit zomaar kunnen veranderen.

Welke duurzame bronnen staan er in de EMG-database?

Op dit moment staan er voor ongeveer 350.000 woningequivalenten (WEQ) verklaringen in de EMG-database van BCRG, dit is een stijging van ruim 20% ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer een derde van de WEQ in de database wordt hoofdzakelijk verwarmd door (rest-)warmte [1] uit gasgestookte warmtekrachtcentrales (WKC), waarbij warmte gelijktijdig wordt geproduceerd met elektriciteit. Afvalverbrandingsinstallaties (AVI) voorzien 30% van de woningen van warmte, de warmte komt hierbij uit de verbranding van niet-recyclebaar afval. De overige 120.000 WEQ worden gevoed door een combinatie van verschillende restwarmte-en biomassabronnen. Over het algemeen voorzien gasketels in de piekvraag van warmte. Wanneer de afspraken uit het Warmtepact worden nageleefd zullen we een verschuiving in onderstaande afbeelding zien naar meer duurzamere bronnen. Onder duurzame bronnen worden zonnecollectoren, geothermie, WKO, aquathermie, warmtepompen op groene stroom en restwarmte verstaan. Voor piekbronnen zal biomassa/biogas, groene stroom, groene waterstof, warmte-opslag en power-to-heat worden ingezet. Als de warmtebronnen volledig zijn verduurzaamd zal een warmtenet in de toekomst zo duurzaam zijn als de hulpenergie (elektriciteit) die gebruikt wordt voor transport.

[1] In warmtewet 2.0 wordt aftapwarmte uit een WKK niet meer gekarakteriseerd als restwarmte

EMG-verklaringen en duurzaamheid

Met een EMG-verklaring kunnen warmtebedrijven de energieprestatie van collectieve energiesystemen certificeren. Afnemers kunnen deze certificering gebruiken ter verbetering van de energieprestatie van hun gebouw. Afgelopen jaar hebben de warmtenetten van Nijmegen (Nuon Warmte), Apeldoorn Zuidbroek (Ennatuurlijk) en Den Haag (Eneco Warmtenetten) hun energieprestatie laten vastleggen in een Equivalent Opwekkingsrendement (EOR), bepaald conform de NVN 7125 norm. Het EOR is een rendement dat uitdrukt hoe efficiënt energiesystemen omgaan met energie. Hoe hoger het rendement hoe relatief minder fossiele brandstoffen er gebruikt zijn om de energie op te wekken, te transporteren en te leveren. Met andere woorden hoe duurzamer een warmtenet is.

Greenvis heeft veel ervaring met het opstellen van EMG-verklaringen en het bepalen van de duurzaamheid van een warmtenet en zal op het Nationaal Warmtecongres eind november wederom prijzen uitreiken aan de meest duurzame warmtenetten van Nederland.

Wilt u in de tussentijd meer weten over duurzaamheid, energieprestatie, EMG en wat de NEN 7125 of BENG voor uw warmtenet betekenen?