Regie op aanbesteding

Als gemeente laat je de realisatie van een warmtenet over aan een marktpartij, of doe je dit in samenwerking. Daarbij wil je invloed op de gebouwen die worden aangesloten en de bewoners verzekeren van een goede prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Hoe neem je als gemeente de regie op alle verschillende elementen, zoals techniek, afnemers en exploitatie-organisatie? Wij begeleiden gemeenten door dit proces: van het vaststellen van het optimale gebied tot het in kaart brengen van de financieringsbehoefte en het doorlopen van een marktconsultatie en aanbesteding.

Gebied vaststellen

Uit de Transitievisie Warmte, wijkuitvoeringsplan of buurtinitiatief komt de voorkeur voor het realiseren van een warmtenet. De afbakening voor het gebied waarvoor een warmtenet kan worden ontwikkeld, hangt onder andere af van de aanwezige gebouwen en warmtebronnen. Welke woningen en gebouwen zijn logisch om aan te sluiten, en wat is de broncapaciteit? Greenvis werkt naar een optimale afbakening en businesscase, die past bij het gebied en de afnemers. Dit doen we efficiënt en flexibel met in-house tools en jarenlange kennis en kunde.

Organisatie en omgeving

Greenvis ondersteunt het besluitvormingsproces van de gemeente en werkt samen met de verschillende afdelingen zoals financiën, communicatie, vastgoed, openbare ruimte en beheer. Buiten de eigen organisatie ondersteunt zij in omgevingsmanagement: afnemers, woningcorporaties, infrabeheerders en eventuele broneigenaren. Wij sluiten aan bij het lopende communicatie- en participatiewerktraject met inwoners, of organiseren dit desgewenst met een van onze vaste partners.

Voorwaarden bepalen

Om de prijs, kwaliteit en duurzaamheid van de geleverde warmte te garanderen, worden voorwaarden opgenomen in aanbesteding. Maar ook eisen aan organisatiestructuur van de potentiële exploitant en bijvoorbeeld het betrekken van buurtbewoners. Greenvis ondersteunt de gemeente in haar keuze voor een passende en realistische set aan voorwaarden voor techniek, duurzaamheid, financiën en (bewoners)participatie.

Organisatiemodel

Een warmtenet voor een gebied kan als geheel op de markt worden gezet waarbij er een marktpartij de integrale keten in exploitatie neemt. Ook kan worden gekozen voor het oprichten van een warmtebedrijf samen met de marktpartij of voor een publiek warmtenet, waarbij de infrastructuur in eigendom van de gemeente is. Welke vorm het beste past, hangt samen met de gewenste eigen rol en de voorwaarden die aan een concessie worden gesteld. Greenvis maakt de consequenties van deze vormen inzichtelijk en stelt een afwegingskader op. Hiermee maakt de gemeente

Marktconsultatie

In een marktconsultatie toetsen wij de beoogde voorwaarden van de aanbesteding en interesse van marktpartijen. Deze fase is belangrijk, omdat dit een indicatie geeft over de slagingskans van de aanbesteding. Ook kan dit helpen om het vertrouwen in het project binnen de gemeentelijke organisatie te vergroten. Uitkomsten van verkenning en consultatie met de markt kunnen aanleiding zijn om een andere manier van aanbesteden te kiezen, als bijvoorbeeld blijkt dat niet veel partijen interesse hebben in de aanleg en exploitatie van het net.

Aanbestedingsprocedure

Hebben meerdere partijen interesse? Dan is het doorlopen van een aanbestedingsprocedure tot een concessieopdracht geschikt om een marktpartij voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet te kiezen. Greenvis stelt hierbij de stukken op, begeleidt de gesprekken met marktpartijen in de verschillende fases en ondersteunt de beoordeling van de inschrijvingen.
Indien één partij interesse heeft, starten we de gesprekken met deze partij over de aanleg en exploitatie van het warmtenet. Als onafhankelijke begeleider brengen we daarmee vertrouwen in de onderhandelingen en houdt de gemeente regie over de aanleg van een lokaal en gedragen warmtenet.

Met ons onafhankelijke begeleiding neem en houd jij de regie over de aanleg van een lokaal en gedragen warmtenet bij jou in de buurt!

Voor meer informatie over regie op aanbesteding, neem contact op met Christiaan

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest