Transitievisie Warmte voor kleine gemeenten

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Dat doen we buurt voor buurt. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners gaan we als gemeente op zoek naar de beste oplossingen voor elke gemeente, waar onze én volgende generaties een prettige en leefbare toekomst hebben. In deze Transitievisie Warmte stippelen we het pad uit naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening.

De Transitievisie Warmte heeft tot doel om de stappen naar een aardgasvrije gemeente in 2050 uit te stippelen. We schetsen het tijdspad: een indicatie in welke periode welke buurt van het aardgas af zal gaan. Voor de buurten waar we vóór 2030 serieus willen onderzoeken of ze aardgasvrij kunnen worden, geven we aan welk alternatief voor aardgas het meest geschikt is. Voor de andere buurten geven we aan welke opties het meest waarschijnlijk lijken. Ook schetsen we activiteiten de gemeente de komende jaren gaat ondernemen om te komen tot een nieuwe, duurzame warmtevoorziening.

Drie sporen

We onderscheiden drie parallelle sporen:

  • Op het technisch-economische spoor onderzoeken wij wat de fysieke context is en welke warmtealternatieven het beste inpasbaar zijn
  • Het sociale spoor is gericht op betrekken van lokale stakeholders en inwoners. Wat zijn de wensen van bewoners? Hoe geven wij dit een plek in de visie en het besluitvormingsproces? Hoe activeren wij ze in de uitvoering?
  • Het bestuurlijke spoor heeft betrekking op de rol van de gemeente in deze transitie. De gemeente heeft de regie in de transitie. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat het college en de raad tijdens het proces goed zijn aangehaakt zodat de besluitvorming soepel verloopt.

De drie sporen benaderen we integraal. De basis voor de drie sporen wordt immers gelegd door een warmtevisie die goed onderbouwt welke warmteopties interessant zijn.

Van visie naar wijkaanpakken

De stap die volgt op de TVW is het ontwikkelen van wijkplannen voor de startwijken. Deze geven inzicht hoe de trajecten in de wijk eruit gaan zien en een definitieve keuze gemaakt wordt voor een alternatieve warmtebron. Op wijkniveau wordt de burgerparticipatie intensiever, gezien dit steeds dichter komt bij de uitvoering van de warmtetransitie. Een goede TVW draagt bij aan een soepele start van de wijkaanpakken. Immers, de keuzes en uitgangspunten voor de wijkaanpakken volgen uit de TVW. Dit vraagt wel om een TVW met een heldere en navolgbare visie. Daarom vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan het “uitlegbaar maken” van een warmtevisie aan inwoners en stakeholders.

De regierol waarmaken

DWTM wil gemeenten in haar kracht zetten en gemeenten bijstaan om de regierol in de warmtetransitie optimaal op te pakken. Tijdens het opstellen van de TVW zullen we daarom onze tools (zoals de Warmteprofielentool) met de gemeente delen, zodat gemeenten zelfstandig verder kunnen werken aan de warmtetransitie. Immers, de gemeente moet niet eenmalig een TVW opstellen, maar de regie op de warmtetransitie kunnen blijven voeren. We zien het als onze taak om de gemeente hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en te voorzien van essentiële kennis en instrumenten.

Zo helpen we u op weg

-->