Greenvis engineering

EMG kwaliteitsverklaring

Hoe duurzaam is de warmte uit een collectief warmtesysteem? Het antwoord is voor ieder systeem anders en hangt bijvoorbeeld af van het type warmteopwekker, de buitentemperatuur, de verhouding tussen fossiel en duurzaam energiegebruik en de verliezen binnen het systeem. Om deze vraag objectief te kunnen beantwoorden voor alle aangesloten gebouweigenaren is een zogenoemde EMG-verklaring nodig. Greenvis helpt warmtebedrijven sinds 2015 met het opstellen en onderbouwen van deze verklaringen. In dit artikel beschrijven we waar de verklaring precies voor dient, voor wie dit relevant is en hoe het proces er in grote lijnen uitziet als er een verklaring nodig is.

Energieprestatie gebouwen

De energieprestatie van een gebouw of woning wordt in Nederland voor nieuwbouw en bestaande bouw middels twee verschillende indicatoren gewaardeerd: de Energie Prestatie Coëfficient (EPC) voor nieuwbouw en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. De norm die gebruikt wordt voor de berekeningen van beide indicatoren is de NEN7120, ook wel EnergiePrestatienorm Gebouwen (EPG) genoemd. De EI berekening is iets eenvoudiger dan de EPC.

Toepassingsgebied EMG-kwaliteitsverklaring

De manier waarop ruimteverwarming en warm tapwater geleverd wordt, speelt een belangrijke rol in de hoogte van de genoemde prestatie-indicatoren. Wanneer het gebouw gebruik maakt van een lokale gebouwgebonden warmte-opwekker, bijvoorbeeld een cv-ketel of warmtepomp, is het simpel om het rendement hiervan op te vragen. De fabrikant heeft voor ieder type opwekker een gelijkwaardigheidsverklaring beschikbaar. Indien het gebouw gebruik maakt van extern geleverde warmte vanuit een collectief warmtesysteem, dan is het Equivalent Opwekrendement (EOR) van die warmte nodig voor de berekening, welke wordt vermeld in een EMG-kwaliteitsverklaring.

EMG staat voor ‘EnergieMaatregelen op Gebiedsniveau’ (NEN 7125) en de naam geeft al aan dat deze norm verder gaat waar de EPG ophoudt, op de schaal van meerdere percelen, ofwel een gebied. Volgens deze norm kan Greenvis energiesystemen op gebiedsniveau doorrekenen, waaruit een EOR volgt voor de aangesloten gebouwen. Indien deze verklaring niet is opgesteld, moet er een forfaitaire waarde worden gebruikt, die niet veel hoger is dan de energieprestatie van een lokale gasketel.

Voor wie?

Meestal is de exploitant van een warmtesysteem degene die een EMG-kwaliteitsverklaring aanvraagt. Dit kan zijn voor grote stadsverwarmingsnetten of bijvoorbeeld wat kleinschaligere projecten, zoals een biomassaketel/WKK die een wijk van warmte voorziet, of een WKO-systeem waarop meerdere woontorens zijn aangesloten. Meestal ontstaat de vraag naar een EMG-kwaliteitsverklaring bij het warmtebedrijf, omdat woningcorporaties, projectontwikkelaars of andere aangesloten gebouweigenaren de EOR waarde nodig hebben voor de berekening van een EPC of EI. Als het warmtesysteem duurzaam is volgt er een hoge EOR waarde. Dit vertaalt zich weer in een verbetering van de EI, waarmee in veel gevallen STEP-subsidie kan worden verkregen door woningcorporaties.

Proces

Voor het opstellen van de EMG-kwaliteitsverklaring heeft Greenvis een rekentool ontwikkeld waarmee de meest complexe warmtesystemen kunnen worden doorgerekend. De aanvrager levert ons meetgegevens vanuit het warmtesysteem aan van drie historische jaren. Indien het een nieuw systeem betreft worden ontwerpgegevens aangeleverd. Tevens wordt een prognose opgesteld van de werking van het systeem in de komende vijf jaar. Het resultaat is een gemiddelde EOR over deze periode.

Alle berekeningen en aannames worden door Greenvis grondig onderbouwd met hulp van de exploitant. De berekening en onderbouwing wordt indien gewenst aangeboden aan het college van Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen. Zij doen een onafhankelijke toetsing van de resultaten. Greenvis zorgt ervoor dat de eventuele vragen van het college goed worden beantwoord en bij een goedkeuring wordt de verklaring opgenomen in de landelijke database. Deze database is gekoppeld aan alle rekenprogramma’s voor EPC en EI, waardoor een duurzame warmteaansluiting kan leiden tot een mooie energieprestatie van het gebouw.