Fase 3: Haalbaarheidsonderzoek

Uitwerken en vergroten van de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem

Van

 • Realiteitscheck van de gegevens in prioriteitsgebieden.
 • Geraadpleegde en betrokken belanghebbenden.
 • Duidelijke kartrekker met steun van belanghebbenden.
 • Helder procesplan voor de verkenning van een warmtesysteem in een afgebakend gebied.
 • Een systeemontwerp op hoofdlijnen.
 • Een businesscase op basis van conceptontwerp.

Naar

 • Een businesscase met een redelijk detailniveau (+/-30%).
 • Een systeemontwerp o.b.v. aantal primaire keuzes en oplossing belangrijkste knelpunten.
 • Een samenwerkende groep belanghebbenden.
 • Gezamenlijke doelen en ambities afgesproken (oa. rolverdeling, besluitvormingsproces, duurzaamheid, tijdspad, financieringsmodel).
 • Een verkenning van geschikte organisatie- en exploitatievormen.
 • Commitment en afspraken van projectpartners om concretiseringsstap samen in te gaan.

Producten

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar

Een multidisciplinaire projectmanager en procesbegeleider die de uitwerking van de thema’s techniek, commercie, sociaal en businesscase overziet en aanstuurt. De ontwikkelaar is centrale spreekbuis richting projectpartners voor voortgang en het maken van integrale afwegingen.

Systeemontwerp

Systeemontwerp

Een ontwerp van een werkend systeem, op basis van optimale inzet van bronnen, balancering van vraag- en aanbod, kosten efficiënte ontwerpkeuzes. Engineers en technisch consultants vertalen het systeemontwerp naar begrijpelijke beelden en ontwerpkeuzes.

Integrale businesscase

Integrale businesscase

(Onzekerheid verkleinen tot +/- 30%). Doorrekening van de kosten en baten van het ontwikkelde warmtenet voor verschillende scenario’s. Dit helpt projectpartners te begrijpen welke dynamiek leidt tot een haalbaar warmtenet en de rol die ze daar zelf in kunnen spelen.

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan

Naarmate de ontwikkeling concreter wordt, groeit de behoefte om eenduidig en volgens een doordacht plan de omgeving te informeren en te betrekken.

Bronontwikkeling

Bronontwikkeling

Afhankelijk van type bron gaat het om proces-technische uitkoppeling, ontwerp van een installatie, geologisch onderzoek, gesprekken over terbeschikkingstelling restwarmte en het aanvragen van de daarvoor relevante subsidies.

Committeren organisaties van projectpartners

Committeren organisaties van projectpartners

Inbedding van het gedachtengoed, overwegingen en kansen breed in de organisaties van projectpartners. Dit helpt om in een later stadium beslissingsbevoegden en uitvoerenden een passende rol te geven in de ontwikkeling.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name warmtebedrijven, gemeenten, netbeheerders, restwarmteleveranciers, corporaties en investeringsfondsen zijn gebaat bij het uitwerken en vergroten van de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem. Greenvis kan onafhankelijk of in opdracht ontwikkelen.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.