Greenvis consultancy

De Transitievisie Warmte voor gemeenten

Voor verschillende lokale en provinciale overheden hebben wij lokale warmteplannen opgesteld. De kansen in kaart brengen is een, ermee aan de slag gaan is minstens zo belangrijk. Maar waar beginnen, welke processen doorlopen we, wat is de rol van de lokale gemeente, wanneer betrekken we de bewoners? Deze vragen worden beantwoord in de Transitievisie Warmte.

Technische Analyse

Greenvis is expert in aardgasloze oplossingen en doet een technische analyse van de warmtevraag, bronnen en oplossingsrichtingen. Hierbij wordt het landelijk VESTA-model gebruikt, dat aansluit bij de leidraad voor gemeenten van Plan Bureau Leefomgeving. De technische analyse laat vanuit een breed perspectief zien hoe de huidige situatie gekoppeld kan worden aan potentiële warmtebronnen en welke technieken hiervoor in aanmerking komen. De analyse is ook voldoende flexibel om bestuurlijke voorkeuren en lokale context mee te nemen in het algoritme. Het resultaat is een theoretisch optimum voor de keuze van technieken in verschillende delen van de gemeente.

Communicatie

De eerste techno-economische analyse wordt aangevuld met lokale factoren. Hieronder vallen bijvoorbeeld: politieke voorkeuren en ambities; resultaten uit de regionale energiestrategie; bestaande plannen van de gemeente; wijkinitiatieven en geplande werkzaamheden van woningcorporaties. Het gemeentelijk team en de professionele stakeholders worden betrokken in een projectgroep. In werksessies en interviews met deze interne en externe stakeholders wordt deze waardevolle informatie opgehaald. Hiermee krijgen stakeholders inbreng op de warmtevisie en is er een platform voor kruisbestuiving tussen lokale belanghebbenden.

Visie schrijven met de gemeente

Nu de belangrijkste uitgangspunten en data boven tafel zijn, wordt in nauwe samenwerking met het gemeentelijk team geschreven aan een heldere, gedragen en bruikbare warmtetransitievisie. In de visie geeft de gemeente antwoord op het volgende:

  • Wat is de fasering van het aardgasvrij maken van de verschillende wijken in de gemeente?
  • Voor wijken die vóór 2030 worden aangepakt wordt de toekomstige energie infrastructuur en mogelijke gebouwoplossingen weergegeven.
  • Globale aanpak en rol van de gemeente in de transitie.

Buiten de genoemde werkzaamheden zal de behoefte en aanpak binnen verschillende gemeenten verschillen. Hiervoor kan onze aanpak op bepaalde punten een verdiepingsslag bieden:

  • Verdiepingsslag technisch-economische analyse voor startwijken
  • Werksessie ‘bestuurlijke uitgangspunten’ met College van Burgemeester en Wethouders
  • Bewoners en bedrijven betrekken in het formuleren van de visie (klankbordgroepen)
  • Website met interactieve kaarten en toegankelijke versie van de visie voor bewoners en bedrijven

De Transitievisie Warmte is voor elke gemeente een belangrijke stap in de route naar een duurzame toekomst. Naast een verplichte opgave biedt het volop kansen om belanghebbenden een stem te geven in een onvermijdelijke transitie naar duurzame energie. Samen met u willen Greenvis en De WarmteTransitieMakers werken aan het optimaal benutten van deze kansen.