Ontwerp van warmtenetten

In de warmtetransitie vervult de zoektocht naar duurzame bronnen een belangrijke rol. Duurzame warmtebronnen zijn schaars en sterk afhankelijk van de lokale omgeving. Voor een duurzaam en betaalbaar warmtenet is het van belang dat aanbod en vraag in balans zijn. Wij geven je inzicht in de verschillende mogelijkheden bij het ontwerp van warmtenetten en kijken naar capaciteiten, temperatuurniveaus, kosten en leveringszekerheid.

Samenspel tussen bron- en vraagontwikkeling

De juiste bron is een belangrijke bouwsteen voor een robuust warmtenet dat goed scoort op duurzaamheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid. Het samenspel tussen bron- en vraagontwikkeling speelt hierin een cruciale rol. Hoe doe je dit? En welke kansen zijn er in jouw omgeving?

Figuur 1. Voorbeeldschets leidingontwerp primair leidingtraject

Bronnenstrategie en technisch ontwerp van warmtenetten

Onze expertise ligt in het verbinden van vraag en aanbod. We kijken naar de technische en economische potentie van bronnen en vertalen dit in een bronnenstrategie en technische ontwerp. Aspecten die wij onderzoeken zijn de capaciteit van de bron, temperatuurniveau en continuïteit van levering.  Dit doen we zowel op gebiedsniveau als voor de uitwerking van een specifieke kans. We maken hierbij gebruik van openbare data en onze kennis van energietechniek en procestechnologie.

Greenvis verzorgt een oplossing op maat

Nadat het bekend is welke bronnen beschikbaar zijn gaan we aan de slag met een verdiepende uitwerking. We bepalen de ruimtelijke inpassing en gaan aan de slag met het technisch ontwerp. Onze expertise bestaat uit:

  • Inventariseren van restwarmte aanbod.
  • Technisch ontwerp en begroting restwarmte uitkoppeling.
  • Technisch ontwerp en begroting energiecentrales, zoals WKO, buffers en piek en back-up installaties.
  • Opstellen energiebalans en inzet warmtebronnen.
  • Adviseren over mogelijke subsidies.

Voor meer informatie over ontwerp van warmtenetten, neem contact op met Daniël

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef