Greenvis - Producten - GreenGIS Kanskaart

Verkenning duurzame warmte

Greenvis engineering

De warmtetransitie vraagt om een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Vanuit welke invalshoek je ook aan de warmtetransitie werkt, je hebt inzicht nodig in gebiedseigenschappen om tot een gedragen transitieplan te komen. De data is nu vaak verspreid of beperkt beschikbaar, niet op maat voor jouw vraagstuk of moeilijk te interpreteren. Daarom heeft Greenvis zich gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van data over de gebouwde omgeving, de boven- en ondergrond, warmtebronnen en nog veel meer informatie door middel van kaartmateriaal.

We kunnen onze aanpak flexibel aanpassen en op- of neerschalen voor uw vraagstuk. Vaak merken we behoefte aan drie thema’s:

  • Inzicht in warmtevraag.
  • Inzicht in warmtebronnen.
  • Inzicht in kansen om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Warmtevraag

Woningen, kantoren, winkels, sportcomplexen, glastuinbouw en industrie hebben elk hun eigen energetische eigenschappen. Wij bevinden ons dagelijks in dit complexe veld en kunnen deze eigenschappen omzetten tot eenvoudige kaarten (figuur 1) die de hoofdkenmerken van een gebied duidelijk maken: hoeveel warmtevraag is er per gebouw, buurt, wijk of gemeente? Welke temperatuurbehoefte is er? En wie is gebouweigenaar?

Figuur 1: Voorbeeld van een kaart die de warmtevraag in een gebied
karakteriseert aan de hand van ‘temperatuursegmenten’. Gebied en inhoud zijn fictief.

Greenvis heeft zelf methodes ontwikkeld om openbare data te combineren aan lokale input, zodat een accuraat beeld van een gebied ontstaat. Daarnaast maken we prognoses voor warmtevraag in de toekomst, bijvoorbeeld voor de zichtjaren 2030, 2040 en 2050.

Warmtebronnen

Collectieve warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, aquathermie, zonthermie, biomassa en elektrodeboilers bieden kansen om de warmtevraag in een gebied te verduurzamen. Hoe en wanneer de bronnen worden ontsloten, wat plan A en plan B is en welke processtappen gezet moeten worden, dat wordt vaak in een bronnenstrategie vastgelegd. Om een goede bronnenstrategie op te stellen is objectieve, transparante en voldoende genuanceerde informatie nodig. Wij hebben ervaring in het aanleveren en opstellen van deze informatie voor een breed palet aan warmtebronnen.

We presenteren deze data in verschillende vormen om de verschillende bronnen goed met elkaar te kunnen vergelijken. (Interactief) kaartmateriaal, vergelijkingstabellen en factsheets behoren tot standaard output formats. Een sturingsmatrix (figuur 2) warmtebronnen helpt bij het bepalen van de koers in de bronnenstrategie.

Figuur 2: Voorbeeld van een sturingsmatrix warmtebronnen, uitgaande
van warmteproductie op 70°C. Gebied en inhoud fictief.

Verbinden van warmtevraag en -aanbod

Het verbinden van warmtevraag en -aanbod en het identificeren van koppelkansen is de ‘core area of expertise’ van Greenvis (link). Een longlist van koppelkansen weergeven we in de vorm van een ‘menukaart’ met warmtebronnen per gebied (figuur 3). In deze fase gaat het er met name om de opties in kaart te brengen, maar ook geen opties bij voorbaat uit te sluiten door te strenge selectieregels.

 

Figuur 3: Voorbeeld van een menukaart warmtebronnen
per gebied. Gebieden en warmtebronnen fictief.

Bestaande warmtenetten vormen een belangrijk uitgangspunt voor een toekomststrategie. Deze nemen we apart op in het verhaal. Technische optimalisaties, zoals schilverbetering bij gebouwen, warmte-opslag, vraagsturing en stooklijn toepassing, kunnen de reikwijdte van duurzame warmtebronnen vergroten. Tenslotte maken we met behulp van de Greenvis Warmtetool eenvoudig en snel een eerste verkenning van de haalbaarheid van een warmtekans vanuit het perspectief van verschillende partijen.

Presentatievormen

Afhankelijk van uw doel zijn verschillende presentatievormen mogelijk. We kunnen kaartmateriaal interactief opleveren in een StoryMap, een prachtige omgeving waarin het verhaal rondom een gebied echt tot leven komt. Ook kunnen we kaarten als (statische) aparte bijlage in hoge resolutie delen en staan we open voor het delen van GIS-data.

Tot slot

Onze tools zijn intussen voor talloze gebieden (wijken, gemeenten, RES-Regio’s en provincies) in Nederland toegepast, steeds op maat van het lokale vraagstuk. Wij bekijken voor elk project welke elementen essentieel zijn en of er nog extra elementen toegevoegd dienen te worden. Ga met ons in gesprek en samen komen we erachter welke gebiedsanalyse uw organisatie een grote stap dichter brengt bij een toekomstbestendig warmtetransitieplan.


Voor meer informatie over onze Verkenning Duurzame Warmte:

neem contact op met
daniel.de.greef@greenvis.nl
of bel met 06 – 28797383.