Regionale Structuur Warmte

Greenvis consultancy

Elke energieregio levert een Regionale Structuur Warmte (RSW) op als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Provincies, gemeenten en waterschappen stellen deze samen op en betrekken daar belangrijke regionale stakeholders bij. Greenvis kan u ondersteunen bij de technische uitwerking van uw Regionale Structuur Warmte.

Regionale Structuur Warmte

De RSW bestaat uit:

  • Inzicht in de warmtevraag en het -aanbod.
  • Een beschrijving van de mogelijkheden voor nieuw te ontwikkelen bovengemeentelijke warmte-infrastructuur.
  • Een toelichting op het doorlopen van het  proces met stakeholders.

Iedere energieregio gaat in de RSW of in de verschillende Transitievisies Warmte (TVW’s) na, of er gebruik gemaakt gaat worden van bronnen die bovengemeentelijke potentie hebben of buiten de eigen gemeenten liggen. Afstemming en eventuele afspraken met omliggende gemeenten voorkomt dat gemeenten een bron ten onrechte meerdere malen in lokale TVW’s opnemen. Anderzijds voorkomt het dat interessante bronnen niet ten volle benut worden. Afstemming vindt plaats voordat de TVW’s gereed zijn (eind 2021), omdat het tijdspad van de RES voorloopt op de TVW.

Voor deze afstemming is een helder beeld van de warmtevraag en -aanbod in de regio noodzakelijk. Greenvis is de ideale partij om u hierbij te ondersteunen.

De aanpak van Greenvis

Onze aanpak voor de RSW bestaat uit vier overzichtelijke stappen: organiseren, inventariseren, analyseren en presenteren.

1. Organiseren 

We zetten aan het begin van het onderzoek een duidelijke projectorganisatie op. Deze kenmerkt zich in de meeste gevallen door een werkgroep, stuurgroep en klankbordgroep. De besluitvorming tijdens het onderzoek vindt door de stuurgroep plaats via een vaste overlegstructuur. Dit geeft de overige betrokkenen inzicht in de manier waarop besluiten genomen worden. Zij leveren via de klankbordgroep input en worden ook via een vast ritme geïnformeerd over de stand van zaken.

Op deze manier creëren we gedeeld eigenaarschap met heldere afspraken en blijft het niet bij slechts een ‘extern’ onderzoek. 

Figuur 1: Een voorbeeld van hoe de projectorganisatie eruit kan zien

2. Inventariseren 

Data over warmtevraag en -aanbod vormen het fundament van de RSW. We doen een uitgebreide inventarisatie waarin we open data verrijken met lokale gegevens van bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Data die we verzamelen, heeft betrekking op bijvoorbeeld restwarmtebronnen, potentie voor nieuwe warmtebronnen (zoals geothermie of aquathermie) en nieuwbouwplannen in de betrokken gemeente. We houden het overzicht in grote hoeveelheden data en maken deze klaar voor de rest van het onderzoek. De voortgang van de inventarisatie delen en stemmen we tussentijds af.

3. Analyseren

Vervolgens analyseren we de geïnventariseerde data om te komen tot uniforme overzichten van thema’s zoals geothermie, aquathermie en warmtevraag op verschillende temperatuurniveaus. De resultaten van deze analyse combineren we met generieke kennis van Greenvis over de bestudeerde warmtebronnen: welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigen heeft elke warmtebron? En welke bovengrondse en ondergrondse impact hebben ze?

Nadat er helderheid en volledigheid is over de potentie voor het produceren en afnemen van duurzame warmte, werken we mogelijke warmtekansen uit. Warmtekansen zijn situaties waarin we vraag en aanbod met elkaar in verbinding kunnen brengen. De uitgangspunten hiervoor stellen we samen met de stuurgroep vast.

4. Presenteren

De opgedane inzichten delen we transparant en toegankelijk met stuurgroep en klankbordgroep. Dit doen we door het weergeven van resultaten in factsheets, slide-decks en online dashboards (naar behoefte in te vullen). Hiervan kunnen verschillende versies gemaakt worden, die we vertalen naar specifieke doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan geïnteresseerde bewoners of juist bestuurders van betrokken organisaties.

Figuur 2: De aanpak van Greenvis

Ondersteuning van uw Regionale Strategie Warmte

Graag komt Arwen van der Gugten met u in contact om te kijken hoe we ons aanbod passend kunnen maken bij uw wensen.


Voor meer informatie over onze aanpak voor uw Regionale Structuur Warmte:

neem contact op met
arwen.van.der.gugten@greenvis.nl
of bel met 06 - 29219904.